Gwarancja jakości

FORMULARZ REZYGNACJI

W RAMACH GWARANCJI JAKOŚCI 

Jeżeli nie jest Pan / Pani zadowolony/a z naszych treści i chce Pan/Pani skorzystać z prawa do rezygnacji z umowy w ramach gwarancji jakości, prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz przesłanie go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 

Adresat:

FURMIX Sp. z o.o.

ul. Augustiańska 7

32-300 Olkusz

Niniejszym informuję rezygnacji z umowy, której przedmiotem było: 

1) ………….. – cena: …………..,

2) ………….. – cena: …………….

w ramach Gwarancji Jakości udzielanej przez Operatora, na zasadach opisanych pod adresem www.akademiagry.pl.

Dane obowiązkowe

Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko Użytkownika: …………………………………………………………………………………………………………..

Adres Użytkownika: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Dane dobrowolne, które ułatwią nam komunikację

Adres e-mail Użytkownika: ………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu Użytkownika: ………………………………………………………………………………………………………….

Uzasadnienie dla rezygnacji z umowy (pole obowiązkowe)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego do zwrotu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    ………………………..                                                                                                    ……………………………………

     data wypełnienia                                                                                                                     podpis 

                                                                                                                                     (jeżeli formularz przesyłany

jest w formie papierowej lub skanu)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie adresat niniejszego pisma. Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu rezygnacji z umowy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także stanowi wykonanie obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Formularz rezygnacji zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. W związku z obsługą procesu rezygnacji z umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak banki, hostingodawca, dostawca systemu CRM, dostawcy narzędzi IT, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem wskazanym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu rezygnacji z umowy.  

Shopping Cart
Scroll to Top