REGULAMIN szkoleń organizowanych przez Furmix sp. z o.o. oraz uczestnictwa w Akademii Gry www.akademiagry.pl z dnia 5 sierpnia 2021 r.

REGULAMIN szkoleń organizowanych przez Furmix sp. z o.o. oraz uczestnictwa w Akademii Gry www.akademiagry.pl z dnia 5 sierpnia 2021 r.

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników.

2. Definicje:

 • Grupa – grupa prowadzona przez Organizatora na platformie www.akademiagry.pl Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2320);

 • Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

 • Organizator – FURMIX SP ZOO i posługujący się numerem Regon: 384210435 oraz numerem NIP: 6372208214, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki;

 • Siedziba Sprzedawcy : ul. Augustiańska 7, 32-300 Olkusz;

 • Adres korespondencyjny Sprzedawcy : ul. Augustiańska 7, 32-300 Olkusz

 • Regulamin – niniejszy Regulamin;

 • Strona internetowa – strona prowadzona przez organizatora pod adresem

 • https://www.akademiagry.pl, na której znajdują się informacje dotyczące szkolenia oraz subskrypcji dostępu do grupy;

 • Uczestnik – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która zawarła umowę z Organizatorem w przedmiocie szkolenia lub subskrypcji dostępu do grupy;

 • Strona – Organizator lub Uczestnik;

 • Strony – łącznie Organizator oraz Uczestnik;

 • Szkolenie – świadczona drogą elektroniczną, bez jednoczesnej obecności Stron lub Uczestnika (na odległość), usługa o charakterze szkoleniowym realizowana przez Organizatora. Szkolenie może mieć charakter wykładów, laboratoriów oraz ćwiczeń.

 • Treści–wszelkie dane, teksty, grafiki, zdjęcia, ich dobór i kompozycja oraz wszelkie inne materiały przesłane przez Uczestnika na grupę.

 • Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest udział Uczestnika w szkoleniu lub grupie. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej ich prawa i obowiązki w ramach Umowy reguluje niniejszy Regulamin;

 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287);

 • Ustawa ODO – ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);

 • RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

3. Regulamin określa:

 • zasady oraz procedurę związaną z zakupem subskrypcji dostępu do grupy oraz szkoleń prowadzonych przez Organizatora;

 • zasady oraz warunki uczestnictwa w szkoleniu – zorganizowanym oraz prowadzonym przez Organizatora;

 • zasady oraz warunki uczestnictwa w grupie – zorganizowanej oraz prowadzonej przez Organizatora;

 • prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestnika związane z korzystaniem ze szkolenia oraz grupy;

 • zasady oraz wyłączenia odpowiedzialności Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia oraz funkcjonowania grupy;

 • warunki ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń oraz uczestnictwem w grupie.

4. Każdy Uczestnik zostaje zapoznany z treścią Regulaminu w chwili zakupu wybranego szkolenia lub subskrypcji dostępu do grupy.

5. Szkolenia oraz dostęp do grupy dostępne są dla Uczestników, którzy wykupią właściwą usługę na Stronie internetowej.

6. Udział w szkoleniu oraz dostęp do grupy możliwy jest wyłącznie po uiszczeniu ceny poprzez:

 • platformę płatniczą Przelewy24;

 • platformę płatniczą PayPal;

 • przelew bankowy.

 • serwis Patronite.pl

7. W celu skorzystania z usługi płatności elektronicznych niezbędne jest:

 • w przypadku wyboru przelewu online posiadanie przez uczestnika konta bankowego z możliwością dokonywania przelewów online, zaś w przypadku wyboru płatności kartą posiadanie przez Uczestnika ważnej karty debetowej lub kredytowej;

 • podanie swoich danych oraz danych karty debetowej lub kredytowej, za pomocą której zostanie zrealizowana płatność: imienia i nazwiska oraz danych karty w postaci jej numeru, daty ważności oraz kodu, za pomocą której będzie realizowana płatność;

 • zaakceptowanie regulaminu i polityki prywatności operatora usługi płatności elektronicznej, którym jest Przelewy24 lub PayPal.

8. Usługa płatności elektronicznej dokonywana jest w walucie polskiej (PLN). Płatność w walucie obcej przeliczana jest każdorazowo przez bank, zgodnie z jego kursem dziennym.

9. W przypadku płatności kartą debetową lub kredytową Uczestnik może skorzystać z kart wskazanych na stronie operatora Przelewy24 lub PayPal.

10. Dane osobowe Uczestnika podczas procesu realizacji płatności elektronicznej przetwarza operator Przelewy24/PayPal oraz właściwa instytucja bankowa.

11.Nie podanie przy rejestracji przez Uczestnika będącego przedsiębiorcą właściwego numeru NIP oraz oświadczenia o chęci otrzymania faktury VAT, skutkować będzie niemożnością wystawienia faktury VAT. W takim przypadku osoba fizyczna zawierająca Umowę traktowana jest jako Konsument.

12. Szkolenie oraz subskrypcja dostępu do grupy są sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej – poprzez zawarcie umowy na odległość pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

13. Szkolenie oraz dostęp do grupy ma charakter zamknięty – przeznaczone jest dla ściśle określonej grupy odbiorców.

14. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane przez Organizatora ma prawo wglądu w ich treść, prawo ich aktualizacji i poprawiania. Dokładne zasady przetwarzania danych osobowych wskazane zostały w Polityce prywatności.

15. Szkolenia oraz dostęp do grupy przeznaczone są dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która ukończyła trzynaście lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych może uczestniczyć w szkoleniu lub uzyskać dostęp do grupy wyłącznie po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 2. Zasady Uczestnictwa

1. Uczestnik może wykupić udział w szkoleniu lub subskrypcję dostępu

do grupy za pośrednictwem strony internetowej poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając formularz za pomocą strony internetowej, składa ofertę i zawiera Umowę na wybrane szkolenie lub subskrypcje dostępu do grupy, na warunkach podanych w informacji o tym szkoleniu lub subskrypcji. Warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.

3. Rezerwacja miejsca w szkoleniu lub uzyskania dostępu do grupy następuje po zaksięgowaniu płatności na koncie Organizatora.

4. Przesłanie przez Organizatora Uczestnikowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

5. Do zawarcia Umowy oraz do uczestniczenia w szkoleniu lub uzyskania dostępu do grupy niezbędne jest posiadanie konta na stronie internetowej.

6. Utworzone konta niezbędne do odbycia szkolenia lub uczestnictwa w grupie zostaną powiązane z danymi osobowymi, które Uczestnik wprowadził na stronie internetowej.

7. Cena szkolenia lub subskrypcji dostępu do grupy wskazana na stronie internetowej jest ceną brutto i zawiera podatek VAT.

8. Cena podana jest w walucie polskiej (PLN). Cena jest wiążąca w chwili zgłoszenia udziału przez Uczestnika.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza stroną internetową. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na cenę szkolenia lub subskrypcji dostępu do grupy zamówionej przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych.

10. Liczba Uczestników szkolenia jest ograniczona, Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w szkoleniu.

11. Podczas szkolenia oraz w materiałach publikowanych w grupie wykorzystywana jest specjalistyczna wiedza z zakresu nauk matematycznych. Organizator oświadcza, że szkolenia organizowane są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty szkolenia, w tym również za wyniki jakichkolwiek operacji, do których Użytkownik zdecyduje się przystąpić wykorzystując wiedzę zdobytą podczas szkolenia.

§ 3. Warunki szkolenia

 1. Podstawowe parametry szkolenia, w tym jego termin, czas trwania, przedmiot, program lub plan oraz warunki techniczne Organizator przekazuje Uczestnikom przed rozpoczęciem na adres e-mail Uczestnika.

2. Warunkiem korzystania ze szkolenia jest spełnienie następujących warunków technicznych:

 • dostęp do komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;

 • dostęp do poczty elektronicznej;

 • przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge);

 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript;

 • W celu prawidłowego uczestniczenia w szkoleniu Uczestnik powinien używać programów komputerowych oraz sprzętu spełniającego wymagania opisane na stronie internetowej.

3. Organizator nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych powyżej. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub planie szkolenia albo do zmian podstawowych parametrów szkolenia, z ważnych powodów lub powodów niezależnych od Organizatora. W takim przypadku Uczestnik zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie poprzez wiadomość na grupie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy, z wykorzystaniem której jest organizowane szkolenie. Wskazane zmiany nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.

5. Uczestnik ma prawo do udziału w wybranym szkoleniu po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w informacji o tym szkoleniu, wskazanych na stronie internetowej.

6. Szkolenie odbywa się online lub poprzez e-mail. Absencja podczas zajęć nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o zwrot należności za nieodbyte zajęcia.

7. O ile wynika to z informacji o szkoleniu Uczestnik ma prawo do zadawania pytań w trakcie szkolenia w formie pytań poprzez e-mail, na zasadach określonych każdorazowo przez Organizatora.

8. O ile wynika to z informacji o szkoleniu Uczestnik ma prawo do otrzymania po przeprowadzonym szkoleniu materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej. Materiały te stanowią każdorazowo podsumowanie tematyki omawianej podczas szkolenia.

§ 4. Przepisy porządkowe

1. Uczestnik zobowiązuje się do:

 • przestrzegania zasad i warunków umowy oraz Regulaminu;

 • poszanowania innych Uczestników uczestniczących w szkoleniu lub grupie;

 • nie przeszkadzania innym Uczestnikom uczestniczącym w szkoleniu lub grupie;

 • zachowania poufności o danych innych Uczestników i ich działalności, oraz do nie wygłaszania opinii i komentarzy, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpływać na ich działalność;

 • zachowania kultury osobistej w kontaktach z pozostałymi Uczestnikami w grupie oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi zasadami współżycia społecznego.

2. Zabrania się Uczestnikowi w szczególności:

 • publikowania Treści o charakterze bezprawnym;

 • publikowania Treści godzących w dobre obyczaje (np.: promujących przemoc, agresję, używających mowy nienawiści);

 • publikowania Treści obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie;

 • publikowania Treści o charakterze bezprawnym;

 • publikowania Treści obraźliwych, wulgarnych i szerzących nienawiść;

 • publikowania Treści kwalifikujących się jako spam (akcje reklamowe dotyczące podmiotów komercyjnych, politycznych i ideologicznych);

 • publikowania Treści naruszających prawa osób trzecich;

 • podawania nieprawdziwych danych osobowych;

 • wykorzystywania grupy sprzecznie z jej celem;

 • zakładania fałszywych kont lub podszywanie się pod inne osoby.

3. Uczestnicy nie są uprawnieni do zamieszczania reklam, oznaczeń lub jakichkolwiek materiałów reklamowych, reklamujących lub promujących jakiekolwiek podmioty trzecie, chyba że uzyskają uprzednio zgodę Organizatora w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.

4. Dopuszcza się korzystanie z funkcji reakcji na wiadomości innych użytkowników serwisu przy pomocy dowolnych emotikonów, jednak nie należy ich nadużywać w celu urażenia innej osoby. Przykład: z kilku emotikon obok siebie, można ułożyć obraźliwy napis.

5. Skargi należy kierować bezpośrednio do Organizatora info@akademiagry.pl w wiadomości prywatnej.

6. W razie naruszenia przez Uczestnika prawa lub Regulaminu Organizator może wedle własnego wyboru:

 • zablokować Uczestnikowi dostęp do szkolenia lub grupy;

 • usunąć konto Uczestnika;

 • usunąć wpis naruszający Regulamin;

 • udzielić ostrzeżenia publicznego;

 • udzielić ostrzeżenia prywatnego;

 • wyciszyć Uczestnika na określony czas.

7. Poza innymi przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa Organizator może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu lub umowy.

§ 5. Gwarancja Organizatora

 1. Organizator oświadcza, że szkolenie organizowane jest z zachowaniem najwyższej staranności. Jednakże Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przyswojenie wiedzy przez Uczestników czy też z tytułu dowolnego i ogólnie nieakceptowanego stwierdzenia przez Uczestnika, że poziom prowadzenia szkolenia lub materiały zamieszczane na grupie był nieodpowiedni lub materiały szkoleniowe nie spełniały wymogów. Z ww. tytułów Uczestnik nie może podnosić wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń, odmówić zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego Organizatorowi czy żądać obniżenia tego wynagrodzenia.

 2. Wszelkie potencjalne informacje czy wyniki zdarzeń przekazywane przez Organizatora w ramach szkolenia mają jedynie charakter informacyjny, nie stanowią w żaden sposób zachęty do udziału w zakładach bukmacherskich i są wyłącznie subiektywną analizą, przypuszczeniem Organizatora z sugestią możliwych wyników. Organizator nie zamierza i nie chce wpływać na Uczestnika w jakikolwiek sposób. Jeśli Uczestnik obawia się zakładów, nie chce grać, obawia się, że straci pieniądze powinien unikać wszelkich bukmacherów. Uczestnik zostaje niniejszym poinformowany, że w niektórych krajach branie udziału w zakładach bukmacherskich jest poddane licznym ograniczeniom prawnym, dlatego Organizator zaleca uprzednie zapoznanie się z przepisami prawa krajowego w tym zakresie.

 3. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawidłowość, skuteczność lub sprawdzalność informacji, o których mowa w ustępie 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody majątkowe lub niemajątkowe powstałe w wyniku korzystania przez Uczestników z informacji, o których mowa w ustępie 2.

§ 6.

Prawo odstąpienia od Umowy

1. Uczestnik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w

sytuacjach wskazanych w obowiązujących przepisach prawnych.

2. Uczestnik będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość

lub poza lokalem Organizatora, może w terminie 14 dni odstąpić od

niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem

kosztów określonych w ust. 3 oraz 4 niniejszego paragrafu.

3. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po

rozpoczęciu wykonywania szkolenia lub uzyskania dostępu do grupy,

ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili

odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do

zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w

umowie ceny.

4. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem Organizatora

lub na odległość nie przysługuje Uczestnikowi będącemu

Konsumentem jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną

zgodą Uczestnika będącego Konsumentem, który został

poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od Umowy

oraz jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą

Uczestnika będącego Konsumentem przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Organizatora o

utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Zgodnie z dyspozycją art. 28 Ustawy o prawach konsumenta, bieg

14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od

dnia zawarcia Umowy. Do zachowania przez Uczestnika będącego

Konsumentem przedmiotowego terminu, o którym mowa powyżej

wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku

otrzymania oświadczenia Organizator niezwłocznie prześle

Uczestnikowi będącemu Konsumentem na trwałym nośniku

potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Odstąpienie od Umowy Uczestnik powinien przesłać do Organizatora

na adres e-mail: info@akademiagry.pl lub listem poleconym na adres

siedziby spółki Organizatora.

7. W przypadku skutecznego odstąpienia, na warunkach

przewidzianych niniejszym Regulaminem, Organizator niezwłocznie,

nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia

otrzymania oświadczenia, zwróci Uczestnikowi będącemu

Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, z

zastrzeżeniem ust. 3 oraz 4 niniejszego paragrafu.

8. W przypadku gdyby Umowa zawierała, wbrew intencjom

Organizatora, postanowienia mniej korzystne dla Uczestnika

będącego Konsumentem niż postanowienia Ustawy o prawach

konsumenta, to takie postanowienie jest nieważne, a w ich miejsce

znajdują zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

9. Organizator informuje, że będzie porozumiewał się z Uczestnikiem

będącym Konsumentem w drodze elektronicznej na ostatni podany

przez niego adres poczty elektronicznej lub pocztą na ostatni

wskazany przez Uczestnika będącego Konsumentem jego adres.

10. Organizator dokonuje zwrotu płatności, o której mowa w ust. 2

przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik

będący Konsumentem, chyba że Uczestnik będący Konsumentem

wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla

niego z żadnymi kosztami – zgodnie z dyspozycją art. 32 ust. 2

Ustawy o prawach konsumenta.

11.Uczestnik, który zalogował się w celu uczestniczenia w szkoleniu lub

grupie, rezygnuje z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa

w ust. 2 niniejszego paragrafu.

12. Jeżeli Uczestnik nie jest Konsumentem, to w takim przypadku nie

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, chyba że prawo to

wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 7.

Odpowiedzialność

1. W celu prawidłowego korzystania ze szkolenia lub grupy Uczestnik

powinien używać programów komputerowych oraz sprzętu

spełniającego wymagania opisane na stronie internetowej oraz

grupie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania ze szkolenia spowodowane:

 • podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Uczestnik nie ma dostępu;

 • siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Organizatora, uniemożliwiającym przeprowadzenie rejestracji i/lub szkolenia, o którym mowa w § 10;

 • działalnością osób trzecich;

 • niespełnieniem wymagań przewidzianych w ust. 1 niniejszego paragrafu;

 • nieprawidłowym działanie urządzeń Uczestnika, skutkującym brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu;

3. Ponadto, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • operacje realizowane przez Uczestnika na podstawie wiedzy uzyskanej w trakcie szkolenia lub zdobytej w trakcie uczestniczenia w grupie;

 • utracone korzyści;

 • wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas szkolenia lub w trakcie uczestnictwa w grupie;

 • awarie serwerów oraz programów wykorzystywanych do prowadzenia szkoleń.

4. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, z zastrzeżeniem zwłaszcza postanowień art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego wyłącza się odpowiedzialność Organizatora za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestnika ze szkolenia.

5. Wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane na grupie Treści, ponosi zamieszczający je Uczestnik – w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem korzystanie z grupy.

6. Zastrzega się, że Uczestnika będącego Konsumentem nie wiążą te postanowienia Regulaminu:

 • które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 3851-3853 Kodeksu cywilnego czy naruszałyby przepisy prawne Ustawy o prawach konsumenta;

 • które zostałyby umieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

7. Wszelkie dane, analizy, grafiki, nagrania i inne materiały znajdujące się na grupie oraz udostępniane w trakcie szkolenia mają wyłącznie charakter edukacyjny bądź statystyczny i nie należy ich traktować jako rekomendacji, sugestii, porad lub zachęty do dokonania konkretnej operacji.

§ 8.Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące problemów związanych z uczestnictwem w szkoleniach lub dostępem do grupy mogą być zgłaszane Organizatorowi z wykorzystaniem poczty elektronicznej Organizatora lub przesłane na adres siedziby Organizatora.

2. Każda reklamacja winna zawierać:

 • dane Uczestnika oraz adres poczty elektronicznej użyty podczas rejestracji;

 • szczegółowy opis problemu;

 • oczekiwania Uczestnika.

3. Organizator jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Uczestnika będącego Konsumentem w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

4. Rozpatrzenie reklamacji będzie polegać na wskazaniu, czy problemy z korzystaniem ze szkolenia lub dostępem do grupy wynikły z przyczyn leżących po stronie Organizatora, czy też z innych; jeżeli będzie możliwe (bez ponoszenia kosztów przez Organizatora) takie ustalenie, Organizator wskaże te inne przyczyny.

5. Uczestnik będący

Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim prz Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl,

w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Uczestnik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych

umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając  unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 9. Prawa autorskie i pokrewne

Wszelkie materiały (dalej „Utwory”) prezentowane i udostępniane Uczestnikowi są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną Organizatora; są objęte ochroną prawnoautorską.

Organizator udziela Uczestnikowi ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu licencji na użytkowanie i dostęp do utworów (nagrań wykładów oraz laboratoriów, grafik, analiz etc.) zawartych w ramach szkolenia oraz na grupie.

Uczestnik zgadza się nie wykonywać ani nie próbować wykonać następujących działań:

 • używanie utworów do jakichkolwiek celów innych niż te, na które wyraźnie zezwala niniejszy Regulamin;

 • kopiowanie, adaptowanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych na podstawie, rozpowszechnianie, udzielanie licencji w zakresie, sprzedawanie, przenoszenie, publikowanie, przesyłanie, strumieniowanie, nadawanie, usiłowanie uzyskania kodu źródłowego, odtwarzanie kodu źródłowego, dekompilowanie, dezasemblowanie lub jakiekolwiek inne formy wykorzystywania Utworów bądź ich części, chyba że wyraźnie pozwalają na to niniejsze warunki; oraz

 • używanie metod wydobywania danych, robotów, pająków lub podobnych narzędzi do gromadzenia i wydobywania danych w odniesieniu do Utworów. Uczestnikowi nie udziela się żadnych domniemanych licencji, praw ani jakichkolwiek praw własności intelektualnej posiadanych lub kontrolowanych przez Organizatora lub jego licencjodawców, z wyjątkiem zgód i praw wyraźnie udzielonych w niniejszych warunkach. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie nabywa żadnych praw własności poprzez pobieranie Utworów. Uczestnik zobowiązuje się nie modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, umieszczać w ramkach, powielać, ponownie publikować, pobierać, wydobywać za pomocą techniki scrapingu, wyświetlać, publikować, przesyłać ani sprzedawać w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w całości lub części, ani inaczej wykorzystywać Utworów bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora. Pełnia praw autorskich zarówno osobistych, jak i majątkowych do materiałów i treści szkoleniowych – niezależnie od formy ich przekazu: pisemne, ustnie, elektronicznie itp. – pozostaje wyłączną własnością Osoby prowadzącej szkolenie, w tym także po zakończeniu szkolenia. Zakup szkolenia i uczestnictwo w nim nie powoduje przeniesienia autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych na kupującego.

Naruszenie powyższych praw jest podstawą prawną dla Prowadzącego szkolenia do dochodzenia stosownych roszczeń zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również ochrony z Kodeksu cywilnego z tytułu naruszenia dóbr osobistych

Art. 78.

1. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na żądanie twórcy – zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

2.Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, po jego śmierci z powództwem o ochronę autorskich praw osobistych zmarłego może wystąpić małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa.

Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, osoby wymienione w ust. 2 są uprawnione w tej samej kolejności do wykonywania autorskich praw osobistych zmarłego twórcy.

Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, z powództwem, o którym mowa w ust.

2, może również wystąpić stowarzyszenie twórców właściwe ze względu na rodzaj twórczości lub organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, która zarządzała prawami autorskimi zmarłego twórcy

Art. 79.

1. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

1) zaniechania naruszania;

2) usunięcia skutków naruszenia;

3) naprawienia wyrządzonej szkody:

a) na zasadach ogólnych albo

poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;

b) wydania uzyskanych korzyści.

2. Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, uprawniony może się domagać jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego  rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

3. Sąd może nakazać osobie, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, na jej wniosek i za zgodą uprawnionego, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub usunięcie skutków naruszenia byłoby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe.

4. Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych do ich wytworzenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet należnego odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

5. Domniemywa się, że środki i materiały, o których mowa w ust. 4, są własnością osoby, która naruszyła autorskie prawa majątkowe.

6. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń przed dostępem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem utworu, jeżeli działania te mają na celu bezprawne korzystanie z utworu.

7. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub zmiany bez upoważnienia jakichkolwiek elektronicznych informacji na temat zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, a także świadomego rozpowszechniania utworów z bezprawnie usuniętymi lub zmodyfikowanymi takimi informacjami.

Art. 80.

1. W sprawach dotyczących roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, nienależących do kompetencji innych organów, sąd rozpoznaje wniosek o:

1) zabezpieczenie środka dowodowego;

2) wyjawienie lub wydanie środka dowodowego;

3) wezwanie do udzielenia informacji.

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, są rozstrzygane w postępowaniu w

sprawach własności intelektualnej”.

,,Art. 115.

1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.

3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 191 , art. 86, art. 94 ust. 4 lub art. 97, albo nie wykonuje obowiązków określonych w art. 193 ust. 2 lub art. 20 ust. 1–4, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 116.

1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust.

1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Wszelkie prawa, których nie udzielono wyraźnie w niniejszym Regulaminie, są zastrzeżone przez Organizatora i jego licencjodawców, a na mocy przedmiotowego Regulaminu nie udziela się żadnej licencji w drodze estoppelu, implikacji lub innej.

Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest oryginalnym autorem

Treści i posiada do nich wyłączne prawa, w tym prawa do udzielania wszystkich praw i licencji określonych w niniejszym Regulaminie, bez zaciągania przez Organizatora zobowiązań wobec osób trzecich ani powstawania odpowiedzialności z tytułu wykorzystywania takich praw i licencji.

Wszystkie publikowane Treści stanowią wyłączną odpowiedzialność Uczestnika, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały przesyłane, publikowane lub w inny sposób udostępniane przez Uczestnika. Przesyłając, rozpowszechniając, nadając lub w inny sposób wykorzystując Treści w połączeniu z grupą, Uczestnik udziela wieczystej, niewyłącznej, przenoszalnej, wolnej od tantiem, podlegającej podlicencjonowaniu licencji na wykorzystywanie, hostowanie, powielanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych na podstawie, rozpowszechnianie, wykonywanie i wyświetlanie Treści.

Organizator nie gwarantuje dokładności, jakości ani integralności wszelkich opublikowanych Treści. Korzystając z grupy, Uczestnik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że może napotkać materiały, które są obraźliwe lub niewłaściwe. Uczestnik zgadza się, że Organizator w żadnym przypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za Treści, w tym między innymi za błędy w jakichkolwiek Treściach, ani za straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z Treści.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za informacje udostępniane przez Uczestnika na Kanałach Komunikacji ani za czynności innych Uczestników. Jako warunek korzystania z grupy, bez ograniczenia pozostałych obowiązków Uczestników wynikających z niniejszego Regulaminu, Uczestnik zgadza się przestrzegać wszelkich ograniczeń i zasad ustanowionych w niniejszym Regulaminie.

Każdy Uczestnik oświadcza, że zamieszczane przez niego Treści są wolne od wszelkich wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada on wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa do tego, aby Treści te mogły być udostępnione na łamach grupy. Uczestnik oświadcza, że treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

Organizator oświadcza, że zamierza rejestrować, udostępniać i archiwizować wypowiedzi Uczestnika szkolenia oraz, jeżeli w trakcie szkolenia nastąpi połączenie audiowizualne, także głos oraz wizerunek Uczestnika. Uczestnik dokonując logowania do danego szkolenia wyrażają zgodę na powyższe działania Organizatora w ramach szkolenia.

§ 10.

Siła wyższa

1. Organizator będzie zwolniony od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek Siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub związane jest chorobą lub innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora.

2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Organizatora, uniemożliwiające wykonanie

Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki, lokauty z udziałem osób innych niż pracownicy Organizatora, następstwa wprowadzenia stanu epidemiologicznego w zakresie w jakim uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy, itp.

3. Jeżeli okoliczności wskazane w ust. 1 uniemożliwiają Organizatorowi wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania, to poinformuje on Uczestnika o tych okolicznościach, wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mógł się wywiązać.

Powiadomienie winno nastąpić w terminie do 14 dni po dniu, kiedy Organizator dowiedział się, lub powinien się dowiedzieć, o istotnych okolicznościach. Po takim powiadomieniu Organizator będzie usprawiedliwiony z niewykonania zobowiązań na czas tak długi, jak określone okoliczności będą stanowiły przeszkodę.

4. Jeżeli powyższe okoliczności, o których Organizator powiadomił Uczestnika, uniemożliwiają Organizatorowi realizację szkolenia to może on wywiązać się ze swoich zobowiązań poprzez udostępnienie Uczestnikowi treści pochodzących z poprzednich szkoleń. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo do rozwiązania umowy.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje Uczestnika i Organizatora od dnia zgłoszenia Uczestnika na szkolenie lub do grupy do momentu realizacji przez Organizatora wszystkich działań związanych ze szkoleniem lub subskrypcją dostępu do grupy.

3. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania ze szkolenia oraz grupy zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyjętymi zwyczajami, a w szczególności do nie naruszania praw innych uczestników szkolenia lub grupy.

4. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumentów:

 • o ile Strony nie postanowią zgodnie inaczej, umowa jest zawarta na podstawie Regulaminu, co oznacza, że określa on ich prawa i obowiązki;

 • ile Strony zawrą jednak umowę, która będzie obejmować postanowienia sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, stosuje się – w zakresie objętym taką kolizją – postanowienia umowne; w pozostałym zakresie Regulamin nadal wiąże Strony.

5. W przypadku Uczestników będących Konsumentami i wyłącznie w stosunku do nich:

 • w zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa konsumenckiego, w tym przepisy Ustawy o prawach konsumenta;

 • przed zawarciem Umowy Organizator dostarczy

Konsumentowi Regulamin, jak również wykona obowiązki informacyjne określone przepisami Ustawy o prawach konsumenta.

6. Uczestnik nie może, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Organizatora przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.

7. Zmiana postanowień Regulaminu może być dokonana pod rygorem nieważności w formie dokumentowej, w tym samym trybie co jego ustalenie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. Organizator poinformuje o zmianie Regulaminu poprzez jego udostępnienie lub przesłanie na e-mail Uczestnika, co nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Uczestnik uczestniczący w szkoleniu, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie

Organizatora w ciągu 3 dni od daty poinformowania o zmianie

Regulaminu, co będzie wiązać się z usunięciem ze szkolenia lub grupy – brak akceptacji zmiany Regulaminu nie uprawnia do ubiegania się o zwrot zapłaconej za szkolenie lub subskrypcję ceny.

Gdy zaktualizowany Regulamin zacznie obowiązywać, będzie on wiążący dla Uczestnika w przypadku dalszego uczestniczenia w szkoleniu oraz grupie.

9. Uczestnik ma nieograniczone prawo wglądu do Regulaminu, który jest udostępniony na grupie.

10. W przypadku Uczestników będących Konsumentem zastrzega się, stosownie do art. 22 Ustawy o prawach konsumenta, że informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta stanowią integralną część Umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron.

11.Organizator oświadcza, iż w przedmiocie szkoleń oraz funkcjonowania grupy nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, przewidzianego w art. 2 pkt 5 w zw. z art. 7 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2070).

12. Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane:

 • w przypadku Uczestników będących Konsumentami przez właściwe polskie Sądy powszechne;

 • w przypadku Uczestników niebędących Konsumentami przez polskie Sądy powszechne właściwe dla miejsca siedziby Organizatora.

13. Organizator dokłada wszelkich starań, by szkolenia były na najwyższym poziomie, jednakże Organizator nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności strony internetowej/szkolenia/grupy w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy strony internetowej/szkolenia/grupy.

14. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące szkolenia mają charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

15. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych na podstawie Ustawy ODO oraz RODO zawarte zostały w Polityce prywatności.

16. Regulamin wchodzi w życie niezwłocznie od dnia jego ogłoszenia.Shopping Cart
Scroll to Top