Regulamin Platformy Edukacyjnej Akademia Gry

[ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA WSTĘPNE]

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Treści Cyfrowych na rzecz Użytkowników lub świadczenia Usług w ramach Platformy Edukacyjnej, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umowy, której przedmiot będzie obejmował dostarczanie Produktów Cyfrowych lub Usług w ramach Platformy Edukacyjnej.

 2. Operator informuje, że w ramach Platformy Edukacyjnej wyłącznie udostępnia Produkty Cyfrowe oraz świadczy Usługi, jak również administruje Platformą Edukacyjną. Operator nie świadczy żadnych innych usług w imieniu własnym za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej, jak również nie jest pośrednikiem w zawieraniu jakichkolwiek innych umów.

 3. Operator oświadcza, że korzystanie z Platformy Edukacyjnej oraz dostępnych na niej Produktów Cyfrowych, jak również zamieszczanie jakichkolwiek Treści Cyfrowych nie stanowi działalności hazardowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 207, z późn. zm.). W szczególności ani Platforma Edukacyjna, ani dostępne Treści Cyfrowe nie służą organizacji zakładów wzajemnych lub pośrednictwie w organizacji zakładów wzajemnych.

 4. Operator w żaden sposób nie zachęca, nie promuje ani nie reklamuje zakładów wzajemnych. Użytkownik wyłącznie we własnym zakresie podejmuje decyzję, w jakim celu wykorzysta Produkty Cyfrowe, mając przy tym świadomość, że uczestnictwo w zakładach wzajemnych jest ściśle reglamentowane i dozwolone tylko dla osób pełnoletnich.

 5. W przypadku, gdy jakikolwiek Użytkownik będzie zamierzał wykorzystywać Platformę Edukacyjną lub Grupę Społecznościową w celach hazardowych (np. w interakcjach z innymi Użytkownikami, organizując lub pośrednicząc w organizacji jakiejkolwiek gry hazardowej), Operator ma prawo zablokować takiego Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają, co następuje:

 1. Aktualizacja – przez „Aktualizację” należy rozumieć aktualizację, którą zobowiązał się dostarczyć Operator i która jest niezbędna do zachowania zgodności Produktu Cyfrowego z Umową;

 2. awaria — przez „awarię” należy rozumieć całkowite wstrzymanie działania Platformy Edukacyjnej, zawieszanie się Platformy Edukacyjnej całkowicie uniemożliwiające korzystanie z Platformy Edukacyjnej lub inną przeszkodę całkowicie uniemożliwiającą prawidłowe korzystanie z Platformy Edukacyjnej;

 3. blokada konta Użytkownika przez „blokadę konta Użytkownika” należy rozumieć działania, które polegają na uniemożliwieniu Użytkownikowi korzystania z Platformy Edukacyjnej w przypadkach wskazanych w Regulaminie;

 4. Cena — przez „Cenę” należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik jest zobowiązany zapłacić Operatorowi za Produkt Cyfrowy;

 5. czas obsługi zdarzenia — przez „czas obsługi zdarzenia” należy rozumieć czas od momentu powiadomienia Operatora lub powzięcia przez Operatora informacji o zdarzeniu do czasu likwidacji przyczyny zdarzenia;

 6. czas reakcji — przez „czas reakcji” należy rozumieć czas liczony od momentu wykrycia przez Operatora zdarzenia do momentu podjęcia przez Operatora działań, które będą zmierzać do likwidacji przyczyny zdarzenia;

 7. czas naprawy — przez „czas naprawy” należy rozumieć czas liczony od momentu przystąpienia przez Operatora do usuwania przyczyny zdarzenia do momentu skutecznego usunięcia przyczyny zdarzenia;

 8. czas obejścia — przez „czas obejścia” należy rozumieć czas liczony od momentu powiadomienia Operatora lub powzięcia przez Operatora informacji o zdarzeniu do momentu zastosowania obejścia, czyli prowizorycznego przywrócenia funkcjonalności Platformy Edukacyjnej bez usunięcia przyczyny zdarzenia;

 9. dni robocze — przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 10. E-zapłata — przez „E-zapłatę” należy rozumieć zapłatę Ceny za Produkt Cyfrowy za pomocą cyfrowego odwzorowania wartości, w szczególności za pomocą bonów elektronicznych, e-kuponów, walut wirtualnych itp.;

 11. funkcjonalność — przez „funkcjonalność” należy rozumieć pojedyncze zadanie możliwe do wykonania w ramach Platformy Edukacyjnej;

 12. godziny robocze — przez „godziny robocze” należy rozumieć godziny od 09:00 do 16:00 w dni robocze;

 13. Grupa Społecznościowa – przez „Grupę Społecznościową” należy rozumieć każdą grupę o charakterze społecznościowym, która jest administrowana przez Operatora i udostępniana Użytkownikom w ramach Produktu Cyfrowego;

 14. hasło — przez „hasło” należy rozumieć ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Platformy Edukacyjnej;

 15. Konsument — przez „Konsumenta” należy rozumieć osobę fizyczną zawierającą z Operatorem Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 16. konto Użytkownika — przez „konto Użytkownika” należy rozumieć konto utworzone przez Operatora na rzecz Użytkownika w celu korzystania z Platformy Edukacyjnej;

 17. Kurs — przez „Kurs” należy rozumieć uporządkowany zestaw Treści Cyfrowych, pod wspólną nazwą, który służy edukowaniu Użytkowników oraz poszerzaniu ich kompetencji;

 18. login — przez „login” należy rozumieć indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, pozwalające dokonać jego identyfikacji, wykorzystywane przy korzystaniu z Platformy Edukacyjnej. W przypadku systemów teleinformatycznych Operatora standardowo jest to adres e-mail podany przez Użytkownika;

 19. naprawa — przez „naprawę” należy rozumieć działania Operatora polegające na usunięciu przyczyny zdarzenia, które mają za zadanie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie Platformy Edukacyjnej;

 20. obsługa zdarzenia — przez „obsługę zdarzenia” należy rozumieć całościowe, kompleksowe i spójne działania, jakie są podejmowane przez Operatora na potrzeby usunięcia przyczyny zdarzenia, zgodnie z przyjętym wewnętrznym schematem postępowania;

 21. Odnowienie Dostępu — przez „Odnowienie Dostępu” należy rozumieć przedłużenie Dostępu o kolejny czas określony;

 22. Okres Dostępu — przez „Okres Dostępu” należy rozumieć czas, przez jaki Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do zakupionych przez Użytkownika Produktów Cyfrowych;

 23. Operator — przez „Operatora” należy rozumieć FURMIX Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801207, której dokumentację rejestrową przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się numerem NIP: 6372208214 oraz REGON: 38421043500000, kapitał zakładowy: 5.000 zł;

 24. Partnerprzez „Partnera” należy rozumieć przedsiębiorcę, który współpracuje z Operatorem, i we własnym zakresie może świadczyć własne usługi lub dostarczać towary na rzecz Użytkowników, oferować usługi Operatora w ramach swojej działalności (np. prowadzonego serwisu internetowego lub sklepu) lub korzystać z usług Operatora na potrzeby własnej działalności, np. usług reklamowych lub promocyjnych;

 25. Platforma Edukacyjna — przez „Platformę Edukacyjną” należy rozumieć system teleinformatyczny pod nazwą „Akademia Gry” należący do Operatora, który jest dostępny za pomocą strony pod adresem https://akademiagry.pl/;

 26. prawa własności intelektualnej — przez „prawa własności intelektualnej” należy rozumieć prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych) przysługujące Operatorowi w ramach Platformy Edukacyjnej;

 27. Produkt Cyfrowy — przez „Produkt Cyfrowy” należy rozumieć każdy zestaw Treści Cyfrowych pod określoną nazwą, który jest dostępny w ramach Platformy Edukacyjnej, w szczególności Kurs;

 28. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) — przez „Przedsiębiorcę na prawach konsumenta (PNPK)” należy rozumieć przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę z Operatorem bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego;

 29. Przedsprzedaż — przez „Przedsprzedaż” należy rozumieć czas, w którym Operator umożliwia nabycie Produktów Cyfrowych z wyprzedzeniem, przed ich oficjalną premierą. Z tytułu nabycia Produktu Cyfrowego w ramach Przedsprzedaży Operator może przyznawać Użytkownikom Uprawnienia Specjalne;

 30. reakcja — przez „reakcję” należy rozumieć wszelkie pojedyncze działania Operatora, które będą zmierzać do obsługi zdarzenia;

 31. Regulamin — przez „Regulamin” należy rozumieć niniejszy Regulamin;

 32. Strony — przez „Strony” należy rozumieć Operatora lub Użytkownika;

 33. Treści Cyfrowe — przez „Treści Cyfrowe” należy rozumieć wszelkie treści cyfrowe zamieszczane przez Operatora w ramach Platformy Edukacyjnej, w szczególności takie, jak e-booki, webinary, nagrania audio, karty pracy, transkrypcje, materiały wizualne, pliki do druku oraz wszelkie pozostałe treści, jakie mogą być zamieszczane w ramach Platformy Edukacyjnej;

 34. Treści Użytkownika przez „Treści Użytkownika” należy rozumieć wszelkie dane wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z Platformy Edukacyjnej, w szczególności na potrzeby uczestnictwa w Grupie Społecznościowej;

 35. Usługi przez „Usługi” należy rozumieć Usługi Cyfrowe lub Usługi Elektroniczne;

 36. Usługi Cyfrowe – przez „Usługi Cyfrowe” należy rozumieć usługi pozwalające Użytkownikowi na:

 1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;

 2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników Platformy Edukacyjnej;

 3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

 1. Usługi Elektroniczne — przez „Usługi Elektroniczne” należy rozumieć wszelkie usługi elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2020 po. 344, z późn. zm.), które są świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej;

 2. Umowa — przez „Umowę” należy rozumieć umowę o dostarczanie Produktu Cyfrowego przez Operatora na rzecz Użytkownika lub umowę o świadczenie Usług przez Operatora na rzecz Użytkownika;

 3. Uprawnienia Specjalne — przez „Uprawnienia Specjalne” należy rozumieć korzyści oferowane Użytkownikom przez Operatora z tytułu korzystania z Platformy Edukacyjnej;

 4. Użytkownik — przez „Użytkownika” należy rozumieć osobę fizyczną, która korzysta lub zamierza korzystać z Platformy Edukacyjnej i w tym celu zawiera Umowę z Operatorem. W przypadku, gdy Umowę zawiera jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną lub osoba prawna, postanowienia Regulaminu stosują się zarówno do podmiotu, który zawiera Umowę, jak i faktycznej osoby, która korzysta z Platformy Edukacyjnej;

 5. usterka — przez „usterkę” należy rozumieć każde nieprawidłowe działanie Platformy Edukacyjnej, które nie jest ani awarią, ani błędem;

 6. wsparcie techniczne przez „wsparcie techniczne” należy rozumieć pomoc, która jest udzielana Użytkownikom przez Operatora w zakresie korzystania z Platformy Edukacyjnej, obejmująca zdalne wsparcie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) oraz niezbędne instrukcje i porady w przedmiocie obsługi technicznej i informatycznej;

 7. zdarzenie — przez „zdarzenie” należy rozumieć awarię lub błąd w ramach Platformy Edukacyjnej;

 8. zewnętrzny dostawca — przez „zewnętrznego dostawcę” należy rozumieć każdą osobę trzecią, niebędącą Operatorem, która dostarcza na potrzeby wykonania Umowy jakiekolwiek towary lub usługi, w szczególności oprogramowanie wykorzystywane na Platformie Edukacyjnej oraz usługi niezbędne do funkcjonowania Platformy Edukacyjnej.

[ROZDZIAŁ II: PRZEDMIOT I ZAWARCIE UMOWY]

§ 3.

Przedmiot Umowy

 1. W ramach Umowy Operator zobowiązuje się do dostarczania Użytkownikowi Produktów Cyfrowych w Okresie Dostępu lub świadczenia ustalonych Usług (np. wysyłki newslettera), a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Produktów Cyfrowych lub Usług zgodnie z przeznaczeniem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie, a także do zapłaty Ceny w przypadku odpłatnych Produktów Cyfrowych.

 2. Produktom Cyfrowym mogą, ale nie muszą, towarzyszyć świadczenia dodatkowe, np. w postaci dostępu do Grupy Społecznościowej związanej z zakupionymi Produktami Cyfrowymi, spotkanie on-line z Operatorem lub innymi osobami (ekspertami), udział w dodatkowych webinarach itp. Wszystkie tego rodzaju świadczenia mają charakter poboczny w stosunku do głównego zobowiązania Operatora, jakim jest dostarczenie Treści Cyfrowych zgodnych z Umową i realizowane są zgodnie z informacjami zawartymi w opisie Produktu Cyfrowego.

 3. Informacje na temat odpłatności lub nieodpłatności określonych Produktów Cyfrowych są zamieszczone bezpośrednio na Platformie Edukacyjnej lub przekazywane Użytkownikom w inny sposób umożliwiający zapoznanie się z wysokością Cen, np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem Ceny.

 4. Przeglądanie strony głównej Platformy Edukacyjnej jest zawsze nieodpłatne, natomiast uzyskanie dostępu do Produktów Cyfrowych — zawsze odpłatne. Na potrzeby działań marketingowych i promocyjnych Operator może postanowić o udostępnieniu danego Produktu Cyfrowego nieodpłatnie, w zamian za podanie danych osobowych (np. poprzez zapis do newslettera), jednak wyłączna decyzja w tym zakresie należy do Operatora.

 5. W zależności od rodzaju wybranych Produktów Cyfrowych lub Usług pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:

   1. w przypadku Treści Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych;

   2. w przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych.

 1. W celu uniknięcia wątpliwości Operator wskazuje, że:

 1. Umowy, które dotyczą Produktów Cyfrowych, są umowami o dostarczanie treści cyfrowych, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 2. do Umów, które nie dotyczą Produktów Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 4.

Czynności przed zawarciem Umowy

 1. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Operatora na temat zasad dostarczania Produktów Cyfrowych lub świadczenia Usług związanych z Platformą Edukacyjną, postanowieniami Regulaminu i innymi warunkami. Zawierając Umowę, Operator ma prawo przyjąć, że Użytkownik dopełnił powyższych wymagań.

 2. Każdy Użytkownik przed zawarciem Umowy ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, lub przy użyciu innych środków.

 3. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, jeżeli został mu udostępniony w sposób opisany w ust. 2.

 4. Jakiekolwiek informacje dotyczące Produktów Cyfrowych, które są zawarte na stronach internetowych Operatora lub rozpowszechniane za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych (np. mediów społecznościowych), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz ewentualnie zaproszenie do zawarcia Umowy.

 5. Na potrzeby zawarcia Umowy za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika — poprzez odpowiednie oświadczenie składane np. za pomocą check-boxa, lub w sposób dorozumiany, poprzez rozpoczęcie korzystania z nieodpłatnych Usług w ramach Platformy Edukacyjnej.

§ 5.

Zakup Produktu Cyfrowego

 1. Aby uzyskać dostęp do określonych Produktów Cyfrowych, Użytkownik jest zobowiązany przejść na stronę Produktu Cyfrowego, który go interesuje, wybrać odpowiedni Produkt Cyfrowy, a następnie dodać go do koszyka. Po kliknięciu przycisku „Kup Teraz”, „Kliknij tutaj i dołącz” lub przycisku o podobnej treści, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę zamówienia, gdzie powinien uzupełnić wszystkie dane, a następnie dokonać zapłaty za wybrany Produkt Cyfrowy — w kwocie odpowiadającej wybranemu produktowi. Zakup Produktu Cyfrowego wymaga zaakceptowania regulaminu Platformy Edukacyjnej, poprzez akceptację odpowiedniego check-boxa.

 2. Zawarcie Umowy dotyczącej Produktu Cyfrowego następuje z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Zamawiam i płacę” lub przycisku o podobnej treści.

 3. Użytkownik otrzymuje dostęp do Produktu Cyfrowego po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Operatora. Użytkownik jest zobowiązany dokonać zapłaty Ceny w ustalonej wysokości na rachunek bankowy Operatora najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokona zapłaty w tym terminie, uznaje się, że Użytkownik zrezygnował z Umowy z przyczyn leżących po jego stronie, w związku z czym Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem na zapłatę.

 4. Produkt Cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy Produkt Cyfrowy lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Produktu Cyfrowego lub pobranie Produktu Cyfrowego, zostały udostępnione Użytkownikowi lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu albo gdy Użytkownik lub takie urządzenie uzyskali dostęp do Produktu Cyfrowego, z zastrzeżeniem ust. 5.

 5. W przypadku oznaczonych Produktów Cyfrowych, w szczególności Kursów, Operator może udostępniać Treści Cyfrowe w określonych odstępach czasu, tj. Użytkownik po zawarciu Umowy może otrzymać dostęp do części Treści Cyfrowych, natomiast kolejne Treści Cyfrowe składające się na Produkt Cyfrowy mogą być udostępniane w terminie wskazanym przez Operatora (przykład: po zakupie Produktu Cyfrowego Użytkownik otrzymuje dostęp do 1 lub 2 modułów Kursu, po upływie określonego czasu dostęp do kolejnych modułów Kursu).

 6. Dostęp do zakupionych Produktów Cyfrowych może być udzielany przez Operatora na czas oznaczony lub nieoznaczony. Informacja o tym, jaki Okres Dostępu przysługuje w odniesieniu do danego Produktu Cyfrowego, jest wskazana na stronie Produktu Cyfrowego i przekazywana Użytkownikowi przed zawarciem Umowy.

 7. Operator dostarcza Produkty Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Produktu Cyfrowego i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Produktu Cyfrowego — chyba że w opisie Produktu Cyfrowego zostanie wyraźnie wskazane, że Produkt Cyfrowy obejmuje także Aktualizacje w późniejszym terminie.

 8. W przypadku zastosowania wobec Użytkownika jakiejkolwiek blokady, zawieszenia lub innego mechanizmu uniemożliwiającego korzystanie z Platformy Edukacyjnej na skutek naruszenia Regulaminu przez Użytkownika czas stosowania sankcji nie wydłuża Okresu Dostępu.

§ 6.

Zawarcie Umowy w ramach Przedsprzedaży

 1. Użytkownik posiada możliwość zakupu Produktu Cyfrowego w ramach Przedsprzedaży. Aby nabyć Produkt Cyfrowy w Przedsprzedaży, Użytkownik powinien dokonać nabycia Produktu Cyfrowego na takich samych zasadach, jak opisane w § 5, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

 2. W przypadku Produktów Cyfrowych nabywanych w Przedsprzedaży Użytkownik nabywa prawo do otrzymania Produktu Cyfrowego w oznaczonym terminie, co oznacza, że Użytkownik nie uzyskuje dostępu do Produktu Cyfrowego od razu po zawarciu Umowy, lecz w terminie wskazanym przez Operatora (na przykład 20-30 dni po rozpoczęciu Przedsprzedaży). Informacja, kiedy Użytkownik uzyska dostęp do Produktu Cyfrowego, jest przekazywana przez Operatora w chwili rozpoczęcia Przedsprzedaży.

 3. Zawarcie Umowy w ramach Przedsprzedaży następuje od razu po wysłaniu formularza zamówienia i zatwierdzenia go przyciskiem „Zamawiam i płacę” lub przyciskiem o podobnej treści. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za Produkt Cyfrowy od razu po zawarciu Umowy, mimo dostarczenia Produktu Cyfrowego w późniejszym terminie.

 4. Z tytułu Przedsprzedaży Operator może dawać Użytkownikom Uprawnienia Specjalne, np. związane z możliwością nabycia Produktu Cyfrowego w niższej Cenie niż po oficjalnej premierze Produktu Cyfrowego.

§ 7.

Przedłużenie Okresu Dostępu. Odnowienie Dostępu

 1. Użytkownik, która wcześniej nabył Produkt Cyfrowy z Okresem Dostępu na czas oznaczony, posiada możliwość przedłużenia dostępu do Produktu Cyfrowego w dowolnym momencie przed upływem Okresu Dostępu. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokonał przedłużenia Okresu Dostępu i jednocześnie upłynął termin, na jaki dostęp został udzielony, dostęp wygasa, a Użytkownik traci dostęp do Produktu Cyfrowego następnego dnia po upływie Okresu Dostępu.

 2. W odniesieniu do dotychczasowych Użytkowników Operator może:

 1. przesyłać wiadomości e-mail z przypomnieniem o upływającym Okresie Dostępu;

 2. przesyłać wiadomości e-mail z informacją o wygaśnięciu dostępu do Produktu Cyfrowego;

 3. zaoferować możliwość nabycia Produktu Cyfrowego na nowy Okres Dostępu lub przedłużenia dotychczasowego Okresu Dostępu.

[ROZDZIAŁ III: WYMAGANIA DOTYCZĄCE PLATFORMY EDUKACYJNEJ]

§ 8.

Charakter, przeznaczenie i rozwój Platformy Edukacyjnej

 1. Platforma Edukacyjna została stworzona przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom Treści Cyfrowych, które przyczynią się do rozwoju kompetencji Użytkowników w ramach określonej problematyki (np. w zakresie e-commerce, importu z Chin, zarabiania on-line itp.).

 2. Platforma Edukacyjna umożliwia Użytkownikom między innymi:

 1. zawarcie Umowy;

 2. zapoznanie się z ofertą dotyczącą Produktów Cyfrowych;

 3. posiadanie konta Użytkownika w celu korzystania z określonych funkcjonalności Platformy Edukacyjnej;

 4. zapisanie się do newslettera;

 5. otrzymywanie zautomatyzowanych przypomnień i powiadomień;

 6. udział w Grupach Społecznościowych zarządzanych przez Operatora.

 1. Platforma Edukacyjna w żaden sposób nie może być wykorzystywana do celów niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.

 2. Operator dostarcza Platformę Edukacyjną w modelu „as is”, co Użytkownik akceptuje. Operator nie daje gwarancji, że Platforma Edukacyjna będzie w pełni odpowiadała wszystkim potrzebom Użytkowników, jak również nie zapewnia, że za pomocą Platformy Edukacyjnej będzie możliwe zrealizowane wszystkich celów, o których mowa w ust. 1, oczekiwanych przez Użytkownika (np. w postaci osiągnięcia określonych przychodów). Operator jest zobowiązany wyłącznie dostarczyć Treści Cyfrowe i świadczyć Usługi zgodne z Regulaminem.

 3. Z uwagi na to, że Platforma Edukacyjna stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Operatora, Operator może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Platformy Edukacyjnej oraz dostarczanie Produktów Cyfrowych i świadczenie Usług na jak najwyższym poziomie.

 4. W ramach rozwoju Platformy Edukacyjnej Operator może w szczególności:

 1. dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności;

 2. wprowadzić Platformę Edukacyjną na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne;

 3. udostępnić aplikację związaną z Platformą Edukacyjną.

 1. Jeżeli działania Operatora, o których mowa w ust. 6, nie wpływają w sposób istotny na prawa i obowiązki Użytkowników, działania te nie wymagają zmiany Regulaminu.

 2. W przypadku, gdy Operator podejmie decyzję o udostępnieniu Użytkownikom aplikacji mobilnej, zasady korzystania z aplikacji zostaną określone w odrębnym regulaminie aplikacji mobilnej.

§ 9.

Wymagania techniczne dotyczące Platformy Edukacyjnej

 1. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Platformy Edukacyjnej, o których mowa w ust. 2.

 2. Do korzystania z Platformy Edukacyjnej za pośrednictwem przeglądarki internetowej wymagane jest co najmniej:

  1. posiadanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera oraz Microsoft Edge. Każda przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript, CSS, HTML5 oraz opcję cookies;

  2. posiadanie stałego dostępu do Internetu;

  3. posiadanie aktywnej skrzynki e-mail.

 1. Do korzystania z Platformy Edukacyjnej za pomocą urządzenia mobilnego wymagane jest co najmniej:

 1. posiadanie urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym ___iOS_______, ____ANDROID________;

 2. posiadanie stałego dostępu do Internetu;

 3. posiadanie aktywnej skrzynki e-mail.

 1. Do korzystania z Treści Cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może być dodatkowo konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp.

 2. Jeżeli na potrzeby korzystania z Platformy Edukacyjnej, jej poszczególnych funkcjonalności lub Produktów Cyfrowych konieczne będzie spełnienie przez Użytkownika dodatkowych wymagań technicznych, innych niż wskazane w ust. 2-4, Operator poinformuje o tym Użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z Platformy Edukacyjnej lub Produktu Cyfrowego, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w ramach Platformy Edukacyjnej.

 3. Jeżeli Użytkownik korzysta z wtyczek blokujących określone treści na stronach internetowych (np. AdBlock), powinien mieć świadomość, że Platforma Edukacyjna może nie działać w pełni poprawnie, a Operator nie może gwarantować poprawności działania Platformy Edukacyjnej z wykorzystaniem takiego oprogramowania.

[ROZDZIAŁ IV: ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PLATFORMY EDUKACYJNEJ]

§ 10.

Podstawowe zasady korzystania z Platformy Edukacyjnej

 1. Każda Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych do logowania, w tym loginu i hasła, przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym. Zakazane jest przekazywanie danych do logowania osobom trzecim, w szczególności w celu uzyskania przez osoby trzecie wglądu do Produktów Cyfrowych bez obowiązku zapłaty na rzecz Operatora.

 2. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym jest surowo zabronione. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Platformy Edukacyjnej oraz świadczenia Usług przez Operatora, w związku z czym stwierdzenie przez Operatora, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej może skutkować blokadą dostępu do Platformy Edukacyjnej, w tym blokadą konta Użytkownika.

 3. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi, że dane do logowania, w tym login i hasło, mogły zostać przejęte przez osobę nieuprawnioną, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Operatora. Operator po otrzymaniu zawiadomienia może dokonać blokady konta Użytkownika. Po dokonaniu blokady ponowny dostęp do Platformy Edukacyjnej będzie możliwy po zmianie hasła przez Użytkownika i ewentualnym dokonaniu czynności uwierzytelniających, przewidzianych przez Operatora w ramach procedur bezpieczeństwa — zgodnie z informacjami podanymi przez Operatora.

 4. Użytkownik, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, nie może korzystać z Platformy Edukacyjnej, a także Produktów Cyfrowych lub Usług:

 1. w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Użytkowników;

 2. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez popełnienie przestępstwa;

 3. w celu przesyłania niezamówionych informacji handlowych, pozostałego spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;

 4. w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Operatora.

 1. Użytkownik nie może podejmować działań mających na celu zapoznanie się z danymi dostępowymi, w tym loginami i hasłami, innych Użytkowników.

 2. Użytkownik nie może podejmować działań mających na celu obejście zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem, przede wszystkim w celu uzyskania dostępu do Produktów Cyfrowych bez konieczności zapłaty na rzecz Operatora.

§ 11.

Bezpieczeństwo i zagrożenia

 1. Operator za pomocą Platformy Edukacyjnej świadczy Usługi z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w ramach świadczenia i korzystania z Usług.

 2. Pomimo podejmowania przez Operatora środków, o których mowa w ust. 1, każda Użytkownik powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet.

 3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą między innymi złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; programy szpiegujące; programy śledzące działania Użytkownika; spam; phishing; włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika przy użyciu narzędzi hackerskich.

 4. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, o których mowa w ust. 3, Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa — np. w postaci programu antywirusowego, zapory sieciowej, stosowania mechanizmów szyfrujących, regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzanie wiedzy na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.

[ROZDZIAŁ V: KONTO UŻYTKOWNIKA ORAZ JEGO BLOKADA LUB USUNIĘCIE]

§ 12.

Konto Użytkownika

       1. Aby dokonać zakupu Produktów Cyfrowych, Użytkownik jest zobowiązany posiadać konto Użytkownika w ramach Platformy Edukacyjnej.

       2. Konto Użytkownika jest zakładane przez Operatora po dokonaniu zakupu Produktu Cyfrowego przez Użytkownika, najpóźniej w terminie 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin od chwili zawarcia Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych. Konto Użytkownika pozwala korzystać w pełny sposób z funkcjonalności dostępnych na Platformie Edukacyjnej. Przy zakładaniu konta Użytkownika Użytkownik jest zobowiązany podać rzetelne, aktualne i prawdziwe dane osobowe.

    1. Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji Operator tworzy konto Użytkownika oraz przesyła potwierdzenie utworzenia konta Użytkownika na podany adres e-mail.

    2. Korzystanie z Platformy Edukacyjnej nie jest możliwe za pomocą konta należącego do Użytkownika w ramach innych systemów teleinformatycznych (np. Facebook, Google).

    3. Platforma Edukacyjna jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich, co oznacza, że zabronione jest zakładanie konta Użytkownika przez osobę mającą poniżej 18 lat. W przypadku założenia konta Użytkownika przez osobę mającą mniej niż 18 lat za wszystkie szkody związane z korzystaniem z Platformy Edukacyjnej przez takiego Użytkownika odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni lub inni przedstawiciele ustawowi.

    4. Operatorowi w każdej chwili przysługuje prawo weryfikacji, czy Użytkownik jest osobą pełnoletnią. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przedstawić Operatorowi, na wyraźne żądanie Operatora, dowód ukończenia 18 lat.

    5. Operator może odmówić utworzenia konta Użytkownika w przypadku:

 1. powzięcia przez Operatora uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Użytkownika lub prawdziwości podanych przez niego danych;

 2. stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik ma poniżej 18 lat;

 3. ponownej rejestracji tego samego Użytkownika po usunięciu jego konta Użytkownika przez Operatora za naruszenie Regulaminu — jeżeli usunięcie konta Użytkownika nastąpiło w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy przed dniem ponownej rejestracji.

    1. Po utworzeniu konta Użytkownika Użytkownik otrzymuje dostęp do funkcjonalności Platformy Edukacyjnej wymagających aktywnego konta Użytkownika, w szczególności do zawartości Produktów Cyfrowych dostępnej w danej chwili (część Treści Cyfrowych może być dostarczona przez Operatora w późniejszym terminie, zgodnie z harmonogramem wskazanym przez Operatora).

§ 13.

Blokada konta Użytkownika lub usunięcie konta Użytkownika

 1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Platformy Edukacyjnej niezgodnie z Regulaminem, Operator może:

 1. dokonać blokady konta Użytkownika, na czas określony lub nieokreślony;

 2. trwale usunąć konto Użytkownika;

w zależności od okoliczności danej sprawy. W każdym przypadku blokada konta Użytkownika powoduje zawieszenie lub utratę dostępu do Produktów Cyfrowych nabytych przez Użytkownika.

 1. Blokada konta Użytkownika może nastąpić w sytuacji, gdy:

  1. istnieje podejrzenie, że Użytkownik nie ukończył 18 lat i jednocześnie nie dostarczył dowodu ukończenia 18 lat;

  2. Użytkownik podszywa się pod jakąkolwiek osobę trzecią;

  3. Użytkownik naruszył postanowienia § 10;

  4. Użytkownik narusza zasady korzystania z Platformy Edukacyjnej, o których mowa w § 19 lub § 20;

  5. Użytkownik korzysta z funkcjonalności Platformy Edukacyjnej, Produktów Cyfrowych lub Usług niezgodnie z Regulaminem, w szczególności naruszając prawa własności intelektualnej przysługujące Operatorowi lub osobom trzecim poprzez udostępnianie Produktów Cyfrowych osobom nieuprawnionym;

  6. Użytkownik próbuje uzyskać dostęp do Produktów Cyfrowych lub odpłatnych Usług podstępem lub bez obowiązku zapłaty;

  7. Użytkownik pozostaje w opóźnieniu z zapłatą jakichkolwiek należności o więcej niż 14 (słownie: czternaście) dni.

 1. Operator jest uprawniony do trwałego usunięcia konta Użytkownika w przypadku blokady konta Użytkownika trwającej dłużej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni, wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, w szczególności po upływie Okresu Dostępu, a także po odstąpieniu do Umowy.

 2. Zastosowanie blokady konta Użytkownika lub trwałe usunięcie konta Użytkownika z powodu naruszeń Regulaminu jest możliwe po umożliwieniu Użytkownikowi złożenia wyjaśnień dotyczących zarzucanego naruszenia — z zastrzeżeniem ust. 5.

 3. Operator nie jest zobowiązany umożliwić Użytkownikowi złożenia wyjaśnień w sytuacji, gdy Operator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności Użytkownika, a także w przypadku, gdy wstrzymanie blokady lub usunięcia konta Użytkownika może grozić Operatorowi lub osobie trzeciej szkodą albo innymi poważnymi skutkami (np. możliwością pociągnięcia Operatora do odpowiedzialności prawnej, w tym karnej, dalszego naruszenia chronionych dóbr osoby trzeciej itp.).

 4. W czasie blokady konta Użytkownika Użytkownik nie może:

 1. korzystać z Produktów Cyfrowych dostępnych na Platformie Edukacyjnej;

 2. korzystać z funkcjonalności wymagających aktywnego konta Użytkownika;

 3. brać udziału w Grupach Społecznościowych;

 4. założyć nowego konta Użytkownika poprzez zakup nowego Produktu Cyfrowego;

 5. stosować środków technicznych, które będą służyły obejściu lub wyłączeniu blokady konta Użytkownika;

 6. podejmować dalszych prób kontynuowania działalności bezprawnej — mimo blokady konta Użytkownika.

 1. Cofnięcie blokady konta Użytkownika po jej zastosowaniu przez Operatora jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy Użytkownik złoży wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestanie naruszeń Regulaminu, które były przyczyną wprowadzenia blokady konta Użytkownika. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Użytkownika, dodatkowym warunkiem cofnięcia blokady konta Użytkownika jest skuteczne usunięcie przez Użytkownika skutków tych naruszeń.

 2. W przypadku, gdy Operator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności, którą wykonuje Użytkownik, Operator jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia bezprawnych danych na koncie Użytkownika, jak również uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności bezprawnej, w szczególności poprzez blokadę konta Użytkownika oraz usunięcie treści zamieszczonych przez Użytkownika.

 3. W przypadku wskazanym w ust. 8 Operator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o zamiarze usunięcia danych lub uniemożliwieniu dalszego prowadzenia działalności bezprawnej. Po powiadomieniu Użytkownika Operator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za usunięcie danych bezprawnych lub uniemożliwienie prowadzenia bezprawnej działalności, w tym za wszelkie szkody z tego wynikłe.

 4. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia konta Użytkownika, przesyłając Operatorowi odpowiednie żądanie z tym związane. Usunięcia konta Użytkownika nie powoduje automatycznego usunięcia danych powiązanych z kontem Użytkownika ani historii korzystania z Platformy Edukacyjnej z użyciem konta Użytkownika.

[ROZDZIAŁ VI: PRZERWY W DZIAŁANIU PLATFORMY EDUKACYJNEJ ORAZ PROCEDURA ZGŁOSZEŃ]

§ 14.

Prace serwisowe i konserwacyjne

    1. Operator zapewnia dostęp do Platformy Edukacyjnej przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu i wszystkie dni w roku, przy czym dostęp do Platformy Edukacyjnej może ulec ograniczeniu w przypadku:

 1. awarii lub błędów;

 2. prac konserwacyjnych oraz mających na celu modyfikację systemów teleinformatycznych, serwerów itp.;

 3. wystąpienia siły wyższej;

 4. działań osób trzecich, w tym ingerencji w działanie Platformy Edukacyjnej;

 5. innych okoliczności, niezależnych od Operatora.

 1. Operator będzie informował Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym co najmniej 3 (słownie: trzy) dni, o zamiarze prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych, jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu. Operator będzie się starał, aby prace te odbywały się w godzinach nocnych, w weekendy oraz dni wolne od pracy.

 2. Operator nie ma wpływu na prowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych przez zewnętrznych dostawców, w szczególności zewnętrznych dostawców oprogramowania.

§ 15.

Wsparcie techniczne

 1. Operator zapewnia Użytkownikowi wsparcie techniczne na potrzeby korzystania z Platformy Edukacyjnej — w rozsądnych granicach.

 2. Wsparcie techniczne nie obejmuje czynności serwisowych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych czynności o charakterze informatycznym, które powinny być wykonywane na infrastrukturze Użytkownika, w szczególności w jego miejscu zamieszkania lub na jego urządzeniach.

 3. Wsparcie techniczne jest świadczone w dni robocze, w godzinach roboczych, w sposób zdalny.

 4. Przed skorzystaniem ze wsparcia technicznego Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce „Pomoc techniczna”, „FAQ” lub zakładce spełniającej podobną funkcję.

 5. Aby skorzystać ze wsparcia technicznego, Użytkownik powinien przekazać opis problemu Operatorowi — za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@akademiagry.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy Edukacyjnej (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).

 6. Przyjęcie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Operatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

§ 16.

SLA

    1. Operator gwarantuje dostępność Platformy Edukacyjnej przez co najmniej 95% czasu w każdym roku kalendarzowym i __95_% w każdym miesiącu kalendarzowym.

    2. W przypadku, gdy Operator nie spełni wymogów, o których mowa w ust. 1, Użytkownikowi przysługuje rekompensata w postaci dodatkowego dnia dostępu do platformy.

§ 17.

Procedura zgłoszeń Użytkownika i ich rozpatrywania

 1. Zgłoszenia dotyczące:

 1. awarii;

 2. błędów;

mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@akademiagry.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy Edukacyjnej (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).

 1. Operator domniemywa, że zgłoszenie pochodzi od osoby uprawnionej do korzystania z Platformy Edukacyjnej, tj. Użytkownika.

 2. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej awarii lub błędu, a także, w razie konieczności, załączniki w formie plików. Operator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień lub zrekonstruowania problemu w inny sposób, który uzna za stosowny. Osoba poproszona o udzielenie wyjaśnień lub inne czynności jest zobowiązana pomóc Operatorowi w rozwiązywaniu zgłoszonej kwestii wedle swojej najlepszej wiedzy i bez zbędnej zwłoki.

 3. Po dokonaniu zgłoszenia Operator dokonuje jego szczegółowej analizy w najbliższych dniach roboczych i w godzinach roboczych, które przypadają po zgłoszeniu, a następnie podejmuje decyzję w przedmiocie podjęcia właściwych czynności, polegających w szczególności na:

 1. odmowie przyjęcia zgłoszenia Użytkownika jako bezzasadnego, bezprzedmiotowego lub niezgodnego z Regulaminem;

 2. usunięciu zgłoszonej awarii lub błędu — jeżeli rzeczywiście wystąpiły;

 3. zastosowaniu obejścia, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia szybkiej naprawy;

 4. udzieleniu wsparcia technicznego — w sposób dogodny dla Użytkownika.

 1. W przypadku zgłoszenia awarii lub błędu, po przeprowadzeniu analizy zgodnie z ust. 4, Operator jest zobowiązany podać Użytkownikowi informację o planowanych działaniach.

 2. Ustala się następujące okresy podejmowania działań w dniach roboczych i godzinach roboczych:

Kategoria

Czas reakcji

Czas obejścia

Czas naprawy

Awaria

_3__ godziny

__3_ godziny

_24__ godziny

Błąd

__3_ godziny

__3_ godziny

__24_ godziny

 1. Operator ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia Usług, konto Użytkownika oraz uprawnienia Użytkownika, jeżeli jest to konieczne do usunięcia awarii lub błędu.

 2. Po rozpatrzeniu zgłoszenia i ewentualnym wyeliminowaniu stwierdzonego problemu Operator niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

 3. Inne zgłoszenia niż wymienione w ust. 1, związane na przykład z płatnościami, wystawianiem faktur, rozliczeniami wymagają zgłoszenia na adres elektroniczny info@akademiagry.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy Edukacyjnej (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).

 4. Operator zastrzega, że nie ma obowiązku wprowadzania na Platformie Edukacyjnej wszelkich zmian zgłaszanych przez Użytkownika, w szczególności zmian dotyczących funkcjonalności, optymalizacji działania Platformy Edukacyjnej i innych modyfikacji o istotnym charakterze.

[ROZDZIAŁ VII: FUNKCJONOWANIE PLATFORMY EDUKACYJNEJ ]

§ 18.

Ogólne zasady dotyczące korzystania z Platformy Edukacyjnej

 1. Operator jest zobowiązany dostarczać Produkty Cyfrowe i świadczyć Usługi z należytą starannością, jakiej można wymagać od podmiotu profesjonalnie zajmującego się prowadzeniem platform edukacyjnych.

 2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Platformy Edukacyjnej zgodnie z prawem oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw Operatora, innych Użytkowników oraz osób trzecich.

 3. Użytkownik korzystający z Platformy Edukacyjnej jest zobowiązany:

 1. wyrażać swoje opinie w sposób merytoryczny oraz wyważony;

 2. odnosić z szacunkiem do Operatora, innych osób zatrudnianych przez Operatora (np. ekspertów), innych Użytkowników.

§ 19.

Produkty Cyfrowe

 1. Na potrzeby funkcjonowania Platformy Edukacyjnej Operator, osobiście lub przy pomocy osób przez siebie zatrudnionych, w tym ekspertów, przygotowuje Treści Cyfrowe, które będą dostępne na Platformie Edukacyjnej jako Produkt Cyfrowy. O rodzaju, liczbie oraz częstotliwości zamieszczania Treści Cyfrowych decyduje Operator.

 2. Niektóre z Treści Cyfrowych, takie jak np. webinary, warsztaty on-line, mogą być tworzone podczas odrębnego wydarzenia, organizowanego przy udziale Operatora lub zatrudnionego eksperta. W takim przypadku Użytkownik powinien wziąć udział w wydarzeniu, w terminie określonym przez Operatora. Jeżeli Użytkownik nie będzie mógł wziąć udziału w wydarzeniu osobiście, będzie posiadać możliwość zapoznania się z zapisem wydarzenia po jego zakończeniu, o ile Operator utrwali i udostępni zapis wydarzenia. W przypadku, gdy Operator nie utrwala lub nie udostępnia zapisu wydarzenia, a Użytkownik nie weźmie udziału w wydarzeniu z przyczyn leżących po jego stronie, Operator nie jest zobowiązany do zapewnienia Użytkownikowi jakiekolwiek ekwiwalentu z tego tytułu (np. w postaci dodatkowego wydarzenia).

 3. Po zakupie Produktu Cyfrowego Użytkownik może uzyskać dostęp wyłącznie do Produktów Cyfrowych w postaci obowiązującej na dzień dokonania zakupu Produktu Cyfrowego. W żadnym wypadku Operator nie ma obowiązku udostępniania archiwalnych wersji Produktów Cyfrowych, w tym na żądanie Użytkownika.

 4. Z zastrzeżeniem ust. 5-6, Treści Cyfrowe w każdym przypadku są zamieszczane na Platformie Edukacyjnej na czas oznaczony lub nieoznaczony, który jest niezależny od Okresu Dostępu wykupionego przez Użytkownika (np. Treść Cyfrowa może być zamieszczona na czas nieoznaczony, lecz Użytkownik będzie mógł się z nią zapoznać wyłącznie przez wykupiony Okres Dostępu). Jeżeli przy danej Treści Cyfrowej nie została zamieszczona informacja, że dana Treść Cyfrowa została zamieszczona na czas oznaczony, przyjmuje się, że została ona dodana na Platformie Edukacyjnej na czas nieoznaczony. Na zamieszczenie Treści Cyfrowej na czas oznaczony mogą mieć wpływ takie kryteria, jak:

 1. aktualność poruszanych treści;

 2. czas, na jaki ekspert tworzący daną Treść Cyfrową udzielił Operatorowi licencji;

 3. popularność danej Treści Cyfrowej wśród Użytkowników;

 4. opinie na temat tej Treści Cyfrowej (opinie mogą pochodzić np. z ankiet lub statystyk aktywności).

 1. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia każdej Treści Cyfrowej, zarówno bieżącej, jak i archiwalnej, zamieszczonej na czas oznaczony lub czas nieoznaczony, gdy:

    1. dana Treść Cyfrowa narusza lub może naruszać obowiązujące prawo — w takim przypadku Operator ma prawo usunąć tę Treść Cyfrową niezwłocznie po otrzymaniu wiarygodnego zawiadomienia o treści bezprawnej, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. 2020 poz. 344, z późn. zm.);

    2. wystąpią inne okoliczności, których Operator, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł przewidzieć przy rozpoczęciu sprzedaży Produktu Cyfrowego (np. w razie naruszenia umowy o współpracy przez eksperta itp.).

 1. W przypadku, gdy Operator będzie zamierzał usunąć daną Treść Cyfrową w trakcie trwania Okresu Dostępu, najpóźniej na 7 (słownie: siedem) dni przed planowanym usunięciem Treści Cyfrowej zamieści informację o planowanym usunięciu oraz przypomni Użytkownikowi o możliwości zapoznania się z Treścią Cyfrową. Operator jest zwolniony z obowiązku powiadomienia z wyprzedzeniem o planowanym usunięciu Treści Cyfrowej i może usunąć Treść Cyfrową od razu, gdy dana Treść Cyfrowa narusza lub może naruszać obowiązujące prawo, a także w przypadkach, gdy z przyczyn obiektywnych zachowania terminu 7 (słownie: siedmiu) dni jest niemożliwe (np. na skutek cofnięcia licencji przez eksperta ze skutkiem natychmiastowym).

 2. Operator jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Produktów Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Produktów Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy. Zmiany w zakresie Produktów Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub PNPK, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:

  1. zmiany w Produktach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie Produktów Cyfrowych do potrzeb Użytkowników, dostosowanie Produktów Cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów i organów;

  2. zmiany w Produktach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK;

  3. Operator poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;

  4. jeżeli zmiana w Produktach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Produktów Cyfrowych lub korzystanie z nich, Operator jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub PNPK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tymi zmianami;

  5. jeżeli zmiana w Produktach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Produktów Cyfrowych lub korzystanie z nich, Konsument lub PNPK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany w Produktach Cyfrowych lub poinformowania o zmianach w Produktach Cyfrowych, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje Użytkownikowi, gdy Operator zapewni Konsumentowi lub PNPK, bez dodatkowych kosztów, prawo do zachowania Produktów Cyfrowych zgodnych z Umową w stanie niezmienionym

 1. Treści Cyfrowe powinny być przygotowywane z należytą starannością, jakiej można wymagać od podmiotu profesjonalnie zajmującego się przygotowywaniem Treści Cyfrowych. Jednocześnie Operator nie gwarantuje, że zamieszczone Treści Cyfrowe będą w pełni odpowiadały oczekiwaniom Użytkowników oraz umożliwią osiągnięcie wszystkich celów subiektywnie założonych przez Użytkownika.

 2. Po uzyskaniu dostępu do Treści Cyfrowych Użytkownik może się z nimi zapoznać w ramach przeglądarki lub używanego urządzenia mobilnego, jak również ma prawo pobrać oznaczone Treści Cyfrowe na swój nośnik, o ile Operator umożliwia ich pobranie. Operator nie ma obowiązku umożliwić pobierania wszystkich Treści Cyfrowych. Operator nie wprowadza limitu pobrań Treści Cyfrowych.

 3. Użytkownik może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie na potrzeby rozwoju osobistego. Z zastrzeżeniem ust. 11 Użytkownik w żadnym przypadku nie ma prawa wykorzystywania Treści Cyfrowych w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, w szczególności na potrzeby dalszej odsprzedaży Treści Cyfrowych pod własnym oznaczeniem, wykorzystywania ich do świadczenia usług na rzecz osób trzecich czy innych działań zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych.

 4. Jeżeli Użytkownik będzie chciał wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany zwrócić się do Operatora o udzielenie licencji na daną Treść Cyfrową poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@akademiagry.pl. Najpóźniej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania zapytania Operator może, ale nie musi, przekazać Użytkownikowi ofertę udzielenia licencji na tę Treść Cyfrową, wskazując w szczególności wysokość opłaty licencyjnej oraz czas trwania licencji. Użytkownik jest uprawniony do eksploatacji Treści Cyfrowej dopiero po zaakceptowaniu oferty Operatora oraz uiszczeniu opłaty licencyjnej w pełnej wysokości.

 5. W przypadku, gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do zakupionych Produktów Cyfrowych poprzez konto Użytkownika, zakazane jest:

 1. dzielenie konta Użytkownika z innymi osobami lub udostępnianie danych dostępowych do konta Użytkownika innym osobom,

 2. podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do Produktów Cyfrowych, które nie zostały przypisane do konta Użytkownika w wyniku ich zakupu,

 3. podejmowanie działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje konto Użytkownika, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp.

 4. podejmowanie prób pobierania Treści Cyfrowych na własny nośnik, podczas gdy Operator nie zapewnia takiej możliwości.

§ 20.

Grupy Społecznościowe i Treści Użytkownika

   1. W przypadku, gdy Produkt Cyfrowy obejmuje także prawo uczestnictwa w Grupie Społecznościowej, Użytkownik może wziąć udział w Grupie Społecznościowej, lecz nie jest do tego zobowiązany. Podstawowe zasady dotyczące udziału Użytkownika w Grupach Społecznościowych są zawarte w Regulaminie, co nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Operatora do wprowadzania regulaminów odrębnych, w których będą zamieszczone zasady związane z korzystaniem z Grup Społecznościowych. Wprowadzenie, zmiana lub uchylenie regulaminu odrębnego nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.

   2. Jeżeli z odrębnego regulaminu Grupy Społecznościowej nie wynika inaczej, na potrzeby udziału w Grupie Społecznościowej Użytkownik jest zobowiązany:

 1. przestrzegać zasad dotyczących udziału w Grupie Społecznościowej;

 2. korzystać z Grupy Społecznościowej zgodnie z jej celem i przeznaczeniem;

 3. odnosić się z szacunkiem do innych użytkowników, powstrzymywać się od jakiejkolwiek agresji werbalnej lub wulgaryzmów, a także od innych działań, które mogą naruszać komfort innych Użytkowników;

 4. nie prowadzić jakiejkolwiek działalności gospodarczej, promocyjnej lub w inny sposób komercyjnej bez uprzedniej zgody Operatora.

 1. Jeżeli Użytkownik zamierza zamieścić jakiekolwiek Treści Użytkownika na Platformie Edukacyjnej lub w Grupie Społecznościowej, jest zobowiązany zredagować Treść Użytkownika zgodnie z regułami języka polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny.

 2. Użytkownik nie może zamieszczać Treści Użytkownika, które:

       1. są niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego lub grupy zainteresowań — wypowiedzi powinny być związane z treściami pojawiającymi się w ramach Platformy Edukacyjnej lub Grupy Społecznościowej, szeroko pojętym rozwojem kompetencji Użytkowników;

       2. powielają treści, które pojawiały się wcześniej w Grupie Społecznościowej. Przed zamieszczeniem nowej treści Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej;

       3. dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Grupy Społecznościowej lub Platformy Edukacyjnej – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail info@akademiagry.pl;

       4. zawierają linki;

       5. służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Operatora, np. promowaniu konkurencyjnych platform edukacyjnych;

       6. służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek. Wyjątek stanowią posty cykliczne zamieszczane przez administratorów Grup Społecznościowych, które będą służyć działaniom reklamowym, promocyjnym, marketingowym Użytkowników;

       7. służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. organizacji nielegalnych gier hazardowych lub próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;

       8. nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;

       9. propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;

       10. nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;

       11. znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;

       12. zawierają treści o charakterze szowinistycznym i mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;

       13. zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;

       14. naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;

       15. zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;

       16. nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;

       17. obrażają uczucia religijne;

       18. mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników;

       19. naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób niż określony w lit. a-r.

 1. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza jakiekolwiek Treści Użytkownika na Platformie Edukacyjnej lub w Grupie Społecznościowej, jest zobowiązany zapewnić, aby przysługiwały mu prawa do korzystania z tych Treści Użytkownika lub rozporządzania nimi, jak również jest zobowiązany zapewnić, aby ich zamieszczenie na Platformie Edukacyjnej lub w Grupie Społecznościowej nie naruszało żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

 2. W odniesieniu do wszelkich Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone lub stworzone przez Użytkownika na Platformie Edukacyjnej lub w Grupie Społecznościowej, Użytkownik udziela Operatorowi oraz pozostałym Użytkownikom nieodpłatnej, niewyłącznej, zbywalnej i przenaszalnej licencji na korzystanie z tych Treści Użytkownika, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych. Udzielenie licencji następuje z chwilą zamieszczenia lub stworzenia Treści Użytkownika na Platformie Edukacyjnej lub w Grupie Społecznościowej. Użytkownik może wypowiedzieć licencję dotyczącą Treści Użytkownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 (słownie: trzy) miesiące, ze skutkiem na koniec kwartału kalendarzowego.

 3. W przypadku, gdy Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone przez innego Użytkownika, mogą naruszać Regulamin, Użytkownik lub osoba trzecia może zgłosić takie Treści Użytkownika w celu ich weryfikacji przez Operatora. Weryfikacja Treści Użytkownika przez Operatora nastąpi najpóźniej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Po dokonaniu weryfikacji Operator może usunąć Treści Użytkownika zgodnie z ust. 8 lub uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu.

 4. Operator w każdej chwili może weryfikować Treści Użytkownika zamieszczane przez Użytkownika, a w przypadku stwierdzenia, że dana Treść Użytkownika narusza Regulamin, może usunąć taką Treść Użytkownika. Jednocześnie Operator zastrzega, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania Treści Użytkowników zamieszczanych przez Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania Treści Użytkowników dodawanych przez Użytkowników) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści Użytkowników.

 5. Jeżeli Użytkownik korzysta z Grupy Społecznościowej niezgodnie z Regulaminem lub odrębnymi regulaminami, oprócz usunięcia Treści Użytkownika, Operator ma prawo zawiesić lub wyłączyć Użytkownikowi dostęp do Grupy Społecznościowej, jak również ograniczyć dostępne funkcje, używając opcji dostępnych w danym medium społecznościowym lub komunikatorze. Przed zawieszeniem lub wyłączeniem dostępu, jak również ograniczeniem funkcji Operator powinien umożliwić Użytkownikowi złożenie wyjaśnień oraz ewentualnie usunięcie naruszeń, które mogą spowodować zawieszenie lub wyłączenie dostępu do Grupy Społecznościowej, o ile usunięcie naruszeń jest możliwe.

 6. Użytkownik ma prawo w każdej chwili opuścić Grupę Społecznościową z własnej inicjatywy i bez negatywnych konsekwencji w zakresie dostępu do Platformy Edukacyjnej i zakupionych Produktów Cyfrowych.

 7. Jeżeli Użytkownik nie korzysta z Grupy Społecznościowej z własnej inicjatywy lub został usunięty lub zawieszony przez Operatora na skutek naruszeń dokonanych przez Użytkownika, a równocześnie Operator pozostaje w gotowości do prowadzenia Grupy Społecznościowej, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej Ceny, z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa konsumenckiego.

 8. W przypadku, gdy Operator postanowi o likwidacji danej Grupy Społecznościowej, poinformuje o tym Użytkowników z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 7 (słownie: siedem) dni. Po tym upływie ustalonego terminu Operator jest uprawniony do usunięcia Grupy Społecznościowej, w tym również skasowania wszelkich treści, jakie były zamieszczane w Grupie Społecznościowej.

 9. Po odstąpieniu od Umowy przez Użytkownika będącego Konsumentem lub PNPK Operator nie może wykorzystywać Treści Użytkownika, z wyjątkiem Treści Użytkownika, które:

 1. są użyteczne wyłącznie w związku z Treściami Cyfrowymi;

 2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych;

 3. zostały połączone przez Operatora z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;

 4. zostały wytworzone wspólnie z innymi Użytkownikami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

 1. Na żądanie Użytkownika o statusie Konsumenta lub PNPK Operator udostępni takiemu Użytkownikowi, na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Treści Użytkownika, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych. Obowiązek ten nie dotyczy zwrotu Treści Użytkownika, o których mowa w ust. 13 pkt a) – c).

§ 21.

Uprawnienia Specjalne i akcje specjalne

 1. Jeżeli przewidują to cele biznesowe Operatora, Operator może podjąć decyzję o przyznawaniu lub zakończeniu przyznawania Uprawnień Specjalnych, które mogą uprawniać Użytkownika do uzyskiwania określonych korzyści w ramach działalności Operatora. Decyzja o przyznawaniu lub zakończeniu przyznawania Uprawnień Specjalnych należy wyłącznie do Operatora.

 2. Uprawnienie Specjalne mogą przykładowo obejmować:

 1. zniżki i rabaty na zakup produktów albo usług Operatora lub Partnerów;

 2. pierwszeństwo w nabywaniu produktów albo Operatora lub Partnerów;

 3. możliwość nabywania produktów albo Operatora lub Partnerów przed ich oficjalną premierą.

Powyższa lista Uprawnień Specjalnych nie ma charakteru zamkniętego, w związku z czym Operator może przyznawać także inne Uprawnienia Specjalne.

 1. Uprawnienia Specjalne w żadnym przypadku nie obejmują:

 1. funkcji administratora platformy;

 1. Uprawnienia Specjalne mogą być przyznawane na czas oznaczony lub nieoznaczony, jak również adresowane do wszystkich albo wybranych Użytkowników (np. Użytkowników, którzy po raz pierwszy korzystają z Platformy Edukacyjnej).

 2. Po podjęciu decyzji o przyznawaniu Uprawnień Specjalnych Operator przekaże Użytkownikom informacje na temat zasad przyznawania Uprawnień Specjalnych, w tym o czasie ich przyznawania, kryteriach, jakie należy spełnić, rodzajach Uprawnień Specjalnych. Operator na potrzeby przyznawania Uprawnień Specjalnych może ustalić odrębny regulamin Uprawnień Specjalnych: w takiej sytuacji warunkiem korzystania z Uprawnień Specjalnych jest akceptacja tego odrębnego regulaminu.

 3. Korzystanie z Uprawnień Specjalnych jest dobrowolne.

 4. Operator w ramach Platformy Edukacyjnej może organizować akcje specjalne, które będą obejmować także inne działania promocyjne i marketingowe dedykowane Użytkownikom. Akcje specjalne mogą być organizowane samodzielnie przez Operatora lub we współpracy z Partnerami. Zasady przeprowadzania akcji specjalnych każdorazowo określa odrębny regulamin akcji specjalnej.

[ROZDZIAŁ VIII: OPŁATY. ZASADY PŁATNOŚCI]

§ 22.

Opłaty za Produkty Cyfrowe

       1. Na potrzeby nabycia Produktu Cyfrowego Użytkownik jest zobowiązany zapłacić na rzecz Operatora Cenę wskazaną przez Operatora. Operator może udostępnić opcję dokonywania E-płatności, jednak nie jest do tego zobowiązany.

       2. Kwoty podawane w ramach Platformy Edukacyjnej są kwotami brutto.

       3. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Cen Produktów Cyfrowych Operator obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu Cyfrowego, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt Cyfrowy jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Operator zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu Cyfrowego, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu Cyfrowego do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

       4. Jeżeli Operator pozostaje w gotowości do dostarczenia Produktów Cyfrowych w ramach Platformy Edukacyjnej, a Użytkownik nie korzysta z Produktów Cyfrowych z przyczyn leżących po jego stronie, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek opłat na rzecz Użytkownika. Zastrzeżenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

§ 23.

Dokonywanie płatności

    1. Wszelkie opłaty za Produkty Cyfrowe są uiszczane z góry — przed uzyskaniem dostępu do Produktów Cyfrowych i co do zasady powinny być uiszczane jednorazowo. Operator może podjąć decyzję o wprowadzeniu płatności ratalnych w stosunku do wszystkich lub wybranych Produktów Cyfrowych, w szczególności w przypadku wysokiej Ceny, jednak nie jest to obowiązkiem Operatora. Jeżeli Operator wprowadzi opcję płatności ratalnych, Użytkownik jest zobowiązany dokonywać zapłaty rat zgodnie z harmonogramem wskazanym przez Operatora.

    2. Uiszczenie należności jest możliwe za pomocą metod płatności wskazanych na Platformie Edukacyjnej, w szczególności poprzez:

 1. dokonanie zapłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy;

 2. dokonanie zapłaty za pośrednictwem operatora szybkich płatności (np. tPay, PayPal, BLIK, Przelewy24 itp.);

 3. dokonanie zapłaty za pomocą karty płatniczej.

    1. Jeżeli termin uiszczenia należności nie został określony wprost w Regulaminie lub w informacjach dostępnych na Platformie Edukacyjnej, uznaje się, że Użytkownik jest zobowiązany dokonać zapłaty najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym miało miejsca zdarzenie powodujące obowiązek zapłaty.

    2. Dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Operatora.

    3. W przypadku opóźnienia w regulowaniu należności Operatorowi przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w płatnościach — zgodnie z właściwym przepisami prawa.

    4. Na życzenie Użytkownika Operator wystawi fakturę VAT. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przekazać Operatorowi wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego — poprzez wskazanie ich w koncie Użytkownika lub przesłanie Operatorowi pocztą elektroniczną. Faktury VAT będą przekazywane elektronicznie, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. W związku z tym Użytkownik upoważnia Operatora do przesyłania faktur VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany przez Użytkownika adres elektroniczny.

    5. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

    6. Operator nie gromadzi żadnych danych dotyczących płatności za pośrednictwem operatorów szybki płatności lub przy użyciu karty płatniczej, z wyjątkiem identyfikatora płatności, który umożliwia potwierdzenie, że dana płatność została dokonana.

 

[ROZDZIAŁ IX: POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON]

§ 24.

Pozostałe prawa i obowiązki Operatora

    1. W ramach Umowy Operator zobowiązuje się:

 1. dostarczać Produkty Cyfrowe zgodne z opisem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie;

 2. udzielać Użytkownikom informacji dotyczących korzystania z Platformy Edukacyjnej, w tym dotyczących funkcjonowania Platformy Edukacyjnej;

 3. zapewnić dostęp do konta Użytkownika i związanych z nim funkcjonalności;

 4. podejmować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Platformy Edukacyjnej przed utratą, uszkodzeniem oraz nieautoryzowanym dostępem do niej lub jej wykorzystaniem;

 5. obsługiwać Użytkownika w dniach i godzinach roboczych;

    1. Operator ma prawo do:

 1. informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o ważnych powiadomieniach związanych z Platformą Edukacyjną;

 2. pytania Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia z korzystania z Platformy Edukacyjnej. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego;

 3. prowadzenia działań marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oświadczeniami Użytkowników, jeżeli będą wymagane;

    1. Operator może udostępnić zasoby Platformy Edukacyjnej w celu dostarczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym, które nie muszą być związane z działalnością Platformy Edukacyjnej. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania treści reklamowych przysługują wyłącznie Operatorowi. Szczegółowe warunki dostarczania i przechowywania treści o charakterze reklamowym, jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Operator z podmiotem zainteresowanym dostarczaniem i przechowywaniem takich treści.

§ 25.

Pozostałe prawa i obowiązki Użytkowników

    1. W ramach Umowy Użytkownik zobowiązuje się:

 1. przestrzegać postanowień Regulaminu;

 2. regulować wszelkie należności zgodnie z Regulaminem i informacjami przekazanymi przez Operatora;

 3. korzystać z Platformy Edukacyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem i dostępnymi funkcjonalnościami, a także zgodnie z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego;

 4. nie naruszać praw własności intelektualnej przysługujących Operatorowi oraz osobom trzecim;

 5. współdziałać w dobrej wierze z Operatorem w zakresie należytego wykonania Umowy;

 6. udzielać na żądanie Operatora wszystkich potrzebnych wyjaśnień, informacji i innych danych, w szczególności, gdy istnieje podejrzenie, że Użytkownik prowadzi działalność niedozwoloną (np. niezgodną z Regulaminem działalność hazardową);

 7. zabezpieczyć we własnym zakresie dostęp do urządzeń i sprzętów, które są używane do korzystania z Platformy Edukacyjnej;

    1. Użytkownik ma prawo do:

  1. zarządzania swoimi danymi i zgodami;

  2. korzystania z Platformy Edukacyjnej zgodnie z Regulaminem;

  3. kierowania zapytań do działu pomocy Operatora i wnoszenia reklamacji;

[ROZDZIAŁ X: ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON]

§ 26.

Odpowiedzialność Operatora

  1. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. nieosiągnięcie celów oczekiwanych przez Użytkownika w ramach Umowy, jak również nieprzydatność Produktów Cyfrowych do celu założonego przez Użytkownika, w szczególności celu zarobkowego;

 2. skutki blokady konta Użytkownika, w tym odebrania dostępu do Produktów Cyfrowych;

 3. brak dostępu do Platformy Edukacyjnej z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;

 4. skutki nieuprawnionej ingerencji w Platformę Edukacyjną przez Użytkownika lub osoby trzecie;

 5. utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych Operatora z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, niezależnej od Operatora;

 6. nieprawidłowe wykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, w szczególności zewnętrznych dostawców;

 7. problemy techniczne związane z dokonywaniem płatności z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w szczególności operatorów płatności;

 8. działania i zaniechania operatorów płatności;

 9. działania i zaniechania Partnerów;

 10. skutki opóźnienia w zapłacie przez Użytkownika;

 11. niezastosowanie się przez Użytkownika do wskazówek i zaleceń Operatora;

 12. podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych osobowych, w tym danych kontaktowych;

 13. skutki korzystania z Platformy Edukacyjnej z naruszeniem przepisów prawa;

 14. skutki nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu;

 15. skutki siły wyższej.

  1. Użytkownik powinien posiadać świadomość, że ze względu na specyfikę branży, w jakiej działa Operator (handel i inwestycje), informacje zawarte w Produktach Cyfrowych mogą ulec dezaktualizacji z przyczyn niezależnych od Operatora, np. na skutek zmian wprowadzonych przez przedmioty zewnętrzne lub na skutek zmian w przepisach prawnych, w szczególności zagranicznych. Operator będzie dokładał starań, aby na bieżąco korygować Produkty Cyfrowe, jednak nie daje gwarancji, że będą one aktualne w każdym momencie od chwili zakupu.

  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści — odpowiedzialność Operatora może dotyczyć co najwyżej straty rzeczywistej.

  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii, urządzeń, usług itp.

  4. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest ograniczona do szkody umyślnej.

  5. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w Regulaminie, w szczególności w ust. 1-5, nie dotyczą szkody, w stosunku do której, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, odpowiedzialności Operatora nie można ograniczyć lub wyłączyć.

  6. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkowników będących Konsumentami lub PNPK z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy regulują właściwe przepisy prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego, w związku z czym postanowienia niniejszego paragrafu związane z ograniczeniem lub wyłączeniem odpowiedzialności Operatora nie dotyczą Konsumentów lub PNPK.

§ 27.

Odpowiedzialność za zgodność Produktów Cyfrowych z Umową

    1. Rękojmia za wady Produktów Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Użytkowników innych niż Konsument lub PNPK.

    2. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

    3. Operator jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Produktu Cyfrowego z Umową. Zgodność Produktu Cyfrowego z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

    4. W przypadku Produktów Cyfrowych:

  1. dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktów Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;

  2. dostarczanych w sposób ciągły — Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktów Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.

    1. W przypadku, gdy Operator dostarcza Produkty Cyfrowe w sposób ciągły, Produkty Cyfrowe powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

§ 28.

Doprowadzenie Produktu Cyfrowego do zgodności z Umową

    1. Jeżeli Produkt Cyfrowy jest niezgodny z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Produktu Cyfrowego do zgodności z Umową.

    2. Jeżeli doprowadzenie Produktu Cyfrowego do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Operatora, może on odmówić doprowadzenia Produktu Cyfrowego do zgodności z Umową.

    3. Operator doprowadza Produkt Cyfrowy do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Operator został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Produktu Cyfrowego z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając jego charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywany.

    4. Koszty doprowadzenia Produktu Cyfrowego do zgodności z Umową ponosi Operator.

§ 29.

Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Produktu Cyfrowego z Umową

    1. Jeżeli Produkt Cyfrowy jest niezgodny z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

  1. Operator odmówił doprowadzenia Produktu Cyfrowego do zgodności z Umową zgodnie z § 28 ust. 2;

  2. Operator nie doprowadził Produktu Cyfrowego do zgodności z Umową;

  3. brak zgodności Produktu Cyfrowego z Umową występuje nadal, mimo że Operator próbował doprowadzić Produkt Cyfrowy do zgodności z Umową;

  4. brak zgodności Produktu Cyfrowego z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 28 ust. 1;

  5. z oświadczenia Operatora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu Cyfrowego do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.

    1. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu Cyfrowego niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu Cyfrowego zgodnego z Umową. Jeżeli Produkty Cyfrowe są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Produkt Cyfrowy pozostawał niezgodny z Umową.

    2. Operator jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.

    3. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Produkt Cyfrowy jest dostarczany w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Produktu Cyfrowego z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu Cyfrowego z Umową jest istotny.

§ 30.

Rozliczenie z Konsumentem lub PNPK w przypadku odstąpienia od Umowy

       1. W sytuacji, gdy Konsument lub PNPK odstąpi od Umowy:

  1. w ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność Produktu Cyfrowego z Umową;

  2. w przypadku niedostarczenia przez Operatora Produktu Cyfrowego, pomimo wezwania ze strony Użytkownika,

do rozliczeń pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

       1. Jeżeli Operator dostarczył Produkt Cyfrowy na nośniku materialnym, Operator może zażądać zwrotu tego nośnika najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, a Konsument lub PNPK jest zobowiązany zwrócić nośnik niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni, na koszt Operatora.

       2. Operator jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Produktowi Cyfrowemu niezgodnemu z Umową albo Produktowi Cyfrowemu, w odniesieniu do którego odpadł obowiązek jego dostarczenia na skutek odstąpienia od Umowy. Jednocześnie Operator nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Produkt Cyfrowy był niezgodny z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub PNPK faktycznie z niego korzystał.

    1. Operator jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od Umowy.

    2. Operator dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 31.

Odpowiedzialność Użytkownika

  1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Operatora na zasadach ogólnych prawa, w tym ponosi odpowiedzialność również za działania osób trzecich, z którymi wykonuje Umowę, lub którym powierza wykonanie Umowy w całości lub w części, jak za swoje działania.

  2. Użytkownik w szczególności ponosi odpowiedzialność wobec Operatora za:

 1. korzystanie z Platformy Edukacyjnej, w tym Produktów Cyfrowych, niezgodnie z Regulaminem, w szczególności poprzez wykorzystywanie jej do celów niezgodnych z przeznaczeniem;

 2. spowodowanie szkody osobie trzeciej podczas korzystania z Platformy Edukacyjnej, w szczególności w postaci naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

 3. prowadzenie działalności bezprawnej z użyciem Platformy Edukacyjnej, w szczególności działalności hazardowej lub działalności zmierzającej do popełnienia oszustwa;

 4. naruszenie praw własności intelektualnej lub innych praw niematerialnych przysługujących Operatorowi lub osobom trzecim;

 5. opóźnienia w wykonywaniu obowiązków przewidzianych w Regulaminie;

 6. brak zapłaty Ceny lub dokonanie zapłaty Ceny z opóźnieniem;

 7. przekazanie nieprawdziwych, niekompletnych lub w inny sposób niezgodnych ze stanem faktycznym albo prawnym informacji na potrzeby korzystania z Platformy Edukacyjnej, w szczególności swoich danych osobowych.

  1. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Operatora z tytułu korzystania z Platformy Edukacyjnej przez Użytkownika, Użytkownik zwalnia Operatora z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a także pokrywa wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Operator w związku z tymi roszczeniami. Zastrzeżenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami, w stosunku do których zasady naprawienia szkody określają właściwe przepisy prawa.

[ROZDZIAŁ XI: CZAS TRWANIA UMOWY]

§ 32.

Czas trwania Umowy

    1. Umowa dotycząca nieodpłatnych Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.

    2. Umowa dotycząca nabycia Produktu Cyfrowego ma charakter świadczenia jednorazowego i jest wykonana w całości wraz z dostarczeniem całego Produktu Cyfrowego, nawet jeżeli Produkt Cyfrowy jest dostarczany przez Operatora w ustalonych przez niego częściach.

§ 33.

Rozwiązanie Umowy

    1. Operator może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn leżących po jego stronie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 (słownie: jeden) miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w szczególności w przypadku:

 1. cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków prowadzenia działalności przez Operatora, w szczególności w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa;

 2. utraty przez Operatora możliwości technicznych, finansowych lub organizacyjnych, pozwalających wykonywać Umowę na dotychczasowym poziomie;

 3. zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Operatora;

 4. zamknięcia lub sprzedaży Platformy Edukacyjnej.

    1. W sytuacjach, o których mowa w § 31 ust. 2, Operator może rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do określonego działania lub zaniechania i wyznaczeniu terminu dodatkowego, nie krótszego niż 7 (słownie: siedem) dni, na usunięcie naruszeń, o ile usunięcie naruszeń jest możliwe.

    2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Użytkownikowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Operatora z tego tytułu, jak również nie przysługuje zwrot uiszczonych należności. Ograniczenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami lub PNPK, gdzie zasady rozliczeń określają przepisy prawa konsumenckiego.

    3. W przypadku Umowy dotyczącej nieodpłatnych Usług, która została zawarta na czas nieokreślony, Użytkownik może rozwiązać Umowę z Operatorem w każdej chwili, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub zaprzestając korzystania z Usług (np. poprzez usunięcie konta Użytkownika, rezygnację z newslettera itp.).

    4. Operator może wprowadzić mechanizmy dotyczące gwarancji jakości lub satysfakcji. W takim przypadku Użytkownik, najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, może zrezygnować z zakupionych Produktów Cyfrowych, przesyłając Operatorowi drogą elektroniczną oświadczenie o rezygnacji, według wzoru udostępnionego przez Operatora. Użytkownik powinien wskazać przyczynę, dla której nie jest zadowolony z Produktów Cyfrowych. Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji Operatora zwraca Użytkownikowi zapłaconą Cenę w pełnej wysokości.

[ROZDZIAŁ XII: PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

§ 34.

Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika

będącego Konsumentem lub PNPK

 1. Użytkownik będący Konsumentem lub PNPK co do zasady może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia, składając oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Użytkownik powinien przesłać Operatorowi oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Operatora. Użytkownik może, ale nie musi, skorzystać z formularza udostępnionego przez Operatora.

 2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287, z późn. zm. — dalej: u.p.k.) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

  1. o świadczenie Usług, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Operator wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;

  2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  3. o świadczenie Usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia Usługi;

  4. o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Operator rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Operator przekazał Użytkownikowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 u.p.k.

 1. Jeżeli został spełniony którykolwiek warunek przewidziany w ust. 2, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn.

 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 u.p.k.:

Art. 35. 1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia”.

Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.

 1. Operator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Użytkownikowi dokonane przez niego płatności, do zwrotu których jest zobowiązany.

 2. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

[ROZDZIAŁ XIII: PROCEDURA REKLAMACYJNA]

§ 35.

Postępowanie reklamacyjne

  1. W przypadku stwierdzenia, że Umowa nie jest wykonywana zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Użytkownik może złożyć reklamację.

  2. Reklamację można złożyć:

   1. poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny info@akademiagry.pl

   2. poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres Operatora.

  3. Reklamacja powinna zawierać:

   1. imię i nazwisko (ewentualnie firmę) Użytkownika;

   2. dane kontaktowe;

   3. szczegółowy opis, na czym polegała niezgodność wykonania Umowy z Regulaminem.

  4. Po otrzymaniu reklamacji Operator niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.

  5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji.

  6. Jeżeli Operator nie dostarczył Produktu Cyfrowego zgodnie z Umową, Użytkownik będący Konsumentem lub PNPK może złożyć reklamację, w której wezwie Operatora do dostarczenia Produktu Cyfrowego. Jeżeli pomimo tego wezwania Operator nie dostarczy Produktu Cyfrowego niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami, Użytkownik może odstąpić od Umowy. Konsument lub PNPK może odstąpić od Umowy bez wzywania Operatora do dostarczenia Produktu Cyfrowego, gdy:

   1. z oświadczenia Operatora lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Operator nie dostarczy Produktu Cyfrowego;

   2. Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Produktu Cyfrowego miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a Operator nie dostarczył go w tym terminie.

[ROZDZIAŁ XIV: POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW]

§ 36.

Polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 2. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017 poz. 1356);

  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z Operatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

  3. uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

  4. korzystanie z Platformy Edukacyjnej internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z Umową, która to Platforma Edukacyjna Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

[ROZDZIAŁ XV: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. OPINIE]

§ 37.

Prawa własności intelektualnej

  1. Platforma Edukacyjna oraz wszystkie materiały dostępne na Platformie Edukacyjnej, w szczególności wszelkie Treści Cyfrowe, kod źródłowy, layout, logo, bazy danych itp., a także wszelkie pozostałe treści przygotowywane przez Operatora lub osoby zatrudnione przez Operatora na potrzeby Produktów Cyfrowych lub w związku z Produktami Cyfrowymi mogą stanowić chronione dobra niematerialne, zwane dalej „Dobrami Niematerialnymi” — i podlegać ochronie zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania praw własności intelektualnej w odniesieniu do tych Dóbr Niematerialnych przez cały okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.

  2. Na podstawie Regulaminu Operator udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Dóbr Niematerialnych, w zakresie koniecznym do należytego korzystania z Platformy Edukacyjnej lub zakupionych Produktów Cyfrowych.

  3. Licencja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana na czas korzystania z Platformy Edukacyjnej lub zakupionych Produktów Cyfrowych, na terytorium, gdzie Użytkownik ma miejsce zamieszkania.

  4. Użytkownik nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich.

  5. Użytkownik nie może przenosić uprawnień wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie bez zgody Operatora wyrażonej na piśmie.

  6. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku bezwzględnie zabrania się Użytkownikowi bez zgody Operatora:

   1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) Dóbr Niematerialnych, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

   2. wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze Dóbr Niematerialnych;

   3. stosowania Dóbr Niematerialnych i ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu lub utworze;

   4. tworzenia oprogramowania podobnego do Platformy Edukacyjnej, które mogłoby stanowić opracowania Platformy Edukacyjnej;

   5. odtwarzania, dekompilowania, dezasemblowania i wszelkich innych czynności, które będą prowadzić do pozyskania kodu źródłowego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;

   6. odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim Dóbr Niematerialnych, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji;

   7. wykorzystywania Dóbr Niematerialnych w prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w szczególności w działalności konkurencyjnej wobec działalności Operatora;

   8. dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do Dóbr Niematerialnych na rzecz osób trzecich.

  1. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Użytkownika dostępu do Dóbr Niematerialnych koniecznych do korzystania z Platformy Edukacyjnej lub zakupionych Produktów Cyfrowych. Licencja wygasa wraz z zakończeniem korzystania z Platformy Edukacyjnej, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi, a w przypadku Produktów Cyfrowych — z chwilą upływu Okresu Dostępu. W przypadku Treści Cyfrowych, które zostały uprzednio pobrane i zapisane przez Użytkownika, po zakończeniu Umowy Użytkownik może korzystać z tych Treści Cyfrowych wyłącznie na zasadach dozwolonego użytku.

  2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności ekspertów i zewnętrznych dostawców.

  3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami własności intelektualnej oraz zakresem udzielonej licencji Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Operatorem. Jeżeli Użytkownik zamierza w jakikolwiek sposób wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany uzyskać odpłatną licencję od Operatora na zasadach opisanych w § 19 ust. 11.

  4. W odniesieniu do utworów, które mogą tworzone lub wykorzystywane przez Użytkownika w ramach Platformy Edukacyjnej (Treści Użytkownika), Użytkownik udziela Operatorowi niewyłącznej, zbywalnej i przenaszalnej licencji na korzystanie z tych utworów w działalności prowadzonej przez Operatora. W ramach udzielonej licencji Operator jest uprawniony do korzystania z utworów na wszelkich polach eksploatacji, jakie okażą się niezbędne do realizacji celów Operatora związanych z funkcjonowaniem Platformy Edukacyjnej. Udzielenie licencji następuje na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych. Operator jest uprawniony do udzielania dalszych licencji osobom trzecim, w szczególności na potrzeby zatrudniania ekspertów i podwykonawców. Udzielenie licencji przez Użytkownika następuje nieodpłatnie, co oznacza, że Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu przekazania utworu do korzystania.

§ 38.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Operator.

 2. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.akademiagry.pl

 3. Użytkownik, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby wykonania Umowy, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu.

 4. Jeżeli Użytkownik korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Operator ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem.

 5. W przypadku, gdy:

   1. Użytkownik nie dopełnia należycie obowiązków wskazanych w ust. 3;

   2. Użytkownik bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich,

i z tego powodu Operator poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Użytkownik może zostać zobowiązany do naprawienia Operatorowi szkody tym wywołanej, na zasadach ogólnych prawa.

§ 39.

Opinie

    1. Operator może udostępnić Użytkownikom możliwość zamieszczania opinii o Platformie Edukacyjnej, Operatorze lub Produktach Cyfrowych — w ramach Platformy Edukacyjnej lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

    2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu z Platformy Edukacyjnej, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.

    3. Użytkownik powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.

    4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:

   1. bez uprzedniego skorzystania z Platformy Edukacyjnej;

   2. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

   3. naruszających dobra osobiste Operatora lub osoby trzeciej;

   4. przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia lub obniżenia oceny Produktu Cyfrowego.

    1. Operator może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Użytkowników, którzy rzeczywiście nabyli Produkt Cyfrowy. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownika dotyczących zamieszczonych opinii, Użytkownik może zgłosić Operatorowi opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika Operator podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.

    2. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Operator może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

[ROZDZIAŁ XVI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

§ 40.

Kontakt z Operatorem

 1. Kontakt z Operatorem jest możliwy w następujący sposób:

   1. pocztą elektroniczną: info@akademiagry.pl

   2. telefonicznie: 571518861;

   3. pocztą zwykłą: Furmix sp zoo ul. św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków.

 2. Preferowaną formą komunikacji pomiędzy Stronami jest korespondencja elektroniczna, za pomocą wiadomości e-mail.

§ 41.

Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:

  1. zmiana warunków dotyczących funkcjonowania Platformy Edukacyjnej;

  2. konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;

  3. konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;

  4. konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze;

  5. zmiany redakcyjne.

 1. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.

 2. Zmiany Regulaminu są publikowane na Platformie Edukacyjnej, a ponadto Użytkownicy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Operator posiada adres e-mail Użytkownika). Archiwalne wersje Regulaminu są zamieszczane pod spodem.

 3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w dacie wskazanej przez Operatora, najwcześniej po tygodniu od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

 4. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu ma charakter istotny oraz istotnie wpływa na prawa lub obowiązki Użytkownika będącego Konsumentem lub PNPK, Konsument lub PNPK ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian.

 5. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

 6. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.

 7. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy.

 8. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 9. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.

 10. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Operatora, a w przypadku Użytkowników będących konsumentami lub PNPK — sądowi powszechnemu, którego właściwość określają przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1820, z późn. zm.).

 11. Regulamin obowiązuje od dnia 13.05.2023 r.

Shopping Cart
Scroll to Top